logo

Аль-Амморі Алі Нурддинович — завідуючий кафедри, доктор технічних наук, професор.

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки утворена наказом ректора № 148 від 18.04.2018 шляхом злиття двох кафедр: кафедри електроніки та обчислювальної техніки та кафедри фізики. Завідувачем нової кафедри трудовим колективом був обраний д.т.н., проф. Аль-Амморі Алі Нурддинович.

Кафедра електроніки та обчислювальної техніки заснована наказом Мінвузу УРСР №24 від 17 січня 1962 р., за яким в Київському автомобільно-дорожньому інституті було створено кафедру “Електроніки і автоматики”. Очолив її кандидат технічних наук, доцент А.А. Рухлядєв. Пізніше кафедрою керували кандидат технічних наук, доцент П. М. Мельник (1965-1975 рр.), доктор технічних наук, професор Б. М. Четверухін (1975-1980 рр.), доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації Г.В. Карандаков (1980-1982 рр.), кандидат технічних наук, доцент В. І. Сорокін (1982-1986 рр.), знову Г. В. Карандаков (1986 – 2002 рр.). У 1986 р. кафедра після реорганізації отримала назву “Електроніки та обчислювальної техніки”. З 2002р. по 2015р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» В. Д. Данчук. З 2015р. по 2017р. на посаді в.о. завідуючого кафедри був к.т.н., доц. В. І. Кривенко. З вересня 2017 по вересень 2018 року кафедру очолював доктор технічних наук Аль-Амморі Алі Нурддинович.

Кафедра фізики заснована  у 1944 році. Її першим завідувачем з 1944 по 1946 рр. був доктор фізико-математичних наук, професор Герцрікен Соломон Давидович. Пізніше кафедрою керували доктор наук, професор А.І. Даниленко (1946 – 1960 рр.), кандидат фізико-математичних наук, член методичної ради Міністерства вищої та середньої освіти УРСР І.І. Біленко (1961 – 1978 рр.), кандидат фізико-математичних наук Є.В. Турчанінова (1978 – 1983 рр.), кандидат фізико-математичних наук Ю.Б.Єрмолович (1983 – 1987 рр.), доктор фізико-математичних наук, професор Ю.П. Цященко (1987 – 1997 рр.). В 1997 р. кафедра фізики була об’єднана спочатку з кафедрою дорожньо-будівельних матеріалів та хімії, а потім – з кафедрою теоретичної механіки. З жовтня 2000 р. кафедру було відновлено як структурну одиницю. З 2000 р. по вересень 2018 року кафедру фізики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Гололобов Юрій Павлович.

Викладачі кафедри:

Аль-Амморі Алі Нурддинович – завідуючий кафедри, доктор технічних наук, професор;

Данчук Віктор Дмитрович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор;

Гололобов Юрій Павлович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор;

Кривенко Віктор Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Палеха Юрій Іванович — професор кафедри, кандидат історичних наук,  доцент;

Московченко Наталія Павлівна — доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент;

Дяченко Петро Васильович  — доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Малиш Микола Іванович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Іщенко Руслан Миколайович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Ісаєнко Галина Леонідівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Червякова Тетяна Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лясковський Віктор Петрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України;

Наумова Наталія Михайлівна  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Осіпа Людмила Володимирівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;

Садовенко Володимир Сергійович  доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лемешко Юрій Сергійович  – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Зозуля Наталія Юріївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Кравчук Анатолій Пилипович  – старший викладач кафедри; 

Булига Олена Анатоліївна  – старший викладач кафедри;

Прокудіна Ірина Іванівна  – старший викладач кафедри;

Суботіна Валентина Костянтинівна  – старший викладач кафедри; 

Алєксєєнко Катерина Михайлівна  – старший викладач кафедри;

Тимченко Олена Петрівна  – старший викладач кафедри;

Дехтяр Марина Михайлівна  – асистент кафедри; 

Полєва Наталія Миколаївна  – асистент кафедри; 

Пальчик Олег Петрович  – асистент кафедри;

Клочан Арсен Євгенович – асистент кафедри;

Дехтярьова Анастасія Олегівна – асистент кафедри;

Охрименко Юрій Aврамович – асистент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Аль-Амморі Алі. Елементи теорії надійності комп’ютеризованих систем / Навчальний посібник з розвязанням задач у Mathcad – К.: НТУ, 2016. – 238 с.
 2. Danchuk V., Kravchuk A., Puchkovska G. Self-Organization of Molecular Systems. From molecules and clusters to Nanotubes and Proteins.- Dordrecht, The Netherland.- Published by Springer, NATO Public Diplomacy Division. – 2009. – 401 p.
 3. Данчук В. Д. Інформаційні системи та технології. (Частина 1) для студентів денної форми навчання напряму «Менеджмент» / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко. – К. : НТУ, 2012. – 196 с.
 4. Наумова Н. М. Інформаційні системи та технології. (Частина 2) : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму «Менеджмент». / Н. М. Наумова. – К. : НТУ, 2013. – 149 с.
 5. Карандаков Г.В. Електротехніка та електроніка : навчальний посібник з електротехнічних дисциплін для студентів Національного транспортного університету : в 3-х ч. / Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко. – К. : НТУ, 2012. – Ч.1. – 284 с.
 6. Наумова Н.М. Комп’ютерна техніка та програмування : навчальний посібник. Частина 1 / Н. М. Наумова.  – К. : НТУ, 2011. – 213 с. – Бібліогр. : 44
 7. Данчук В. Д. MathCad. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання напрямів «Автомобільний транспорт» / В. Д. Данчук, А. П. Кравчук, К. М. Алексєєнко. – К. : НТУ, 2010. – 162 с.
 8. Дмитриченко М.Ф., Гололобов Ю.П., Зачек І.Р., Габа В.М., Мороз І.Є. Фізика і транспорт. Навчальний посібник. – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – 328 с.
 9. Ищенко Р.Н., Манько Д.Ю. Физика. Конспект лекций: учебное пособие для студентов-иностранцев, обучающихся по направлению подготовки 6.070101 «Транспортные технологии». – К.: НТУ, 2015. – 140 с.
 10. Данчук В.Д., Аль-Аммори Али, Тимченко Е.П., Клочан А.Е., Аль-Аммори Х.А. Компьютерные и информационные технологии : учебн. пособ. / В.Д. Данчук, Али Аль-Аммори, Е.П.Тимченко, А.Е. Клочан, Х.А. Аль-Аммори. – К.: НТУ, 2018. – 154 с.
 11. Зозуля Н.Ю. Документаційне забезпечення управління: навчально-методичний посібник до семінарських та практичних занять для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; спеціалізації: «Документознавство та інформаційна діяльність»; «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» / Н.Ю.Зозуля. – К. : ДУТ, 2017. – 72 с.
 12. А. Аль-Амморі, Н. Зозуля, Н. Наумова . Інформаційно-аналітична діяльність: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /А. Аль-Амморі, Н. Зозуля, Н. Наумова. – К., 2018. – 146 с.
 13. В.Д. Данчук, А.Н. Аль Амморі, Н.М. Наумова, Н.Ю. Зозуля . Комунікаційні технології зв’язків з громадськістю: навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» /В.Д. Данчук, А.Н. Аль Амморі, Н.М. Наумова, Н.Ю. Зозуля – К: НТУ, 2018. – 156 с.
 1. Аль-Амморі А.Н., Наумова Н. М., Дяченко П.В., Іщенко Р. М., Дехтяр М. М., Клочан А.Є. Навчальний посібник з дисципліни Методологія і технології захисту інформації для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” /Аль-Амморі А.Н., Наумова Н. М., Дяченко П.В., Іщенко Р. М., Дехтяр М. М., Клочан А.Є. – Київ: НТУ, 2020. – 147 с.
 2. Аль-Амморі А.Н., Наумова Н.М., Алєксєєнко К.М., Клочан А.Є..  Навчальний  посібник «Об’єктно-орієнтовані технології обробки інформації» Навчальний посібник для магістрів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” /А.Н. Аль-Амморі, Н.М. Наумова, К.М. Алєксєєнко, А.Є. Клочан  – К: НТУ, 2020. – 165 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • методи, моделі та засоби підвищення ефективності, безпеки, живучості та надійності інформаційно-управляючих систем на транспорті;
 • загальна теорія систем, теорія соціально-економічних систем, математичне моделювання систем розвитку;
 • розробка фундаментальних основ комп’ютерної інженерії дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями;
 • розробка квазіінтелектуальних мережевих інформаційних систем;
 • моделювання задач оптимізації і математичного програмування та створення на їх основі технічних засобів;
 • дослідження систем регулювання тягових приводів для електромобілів великої вантажопідйомності;
 • математичне моделювання і розрахунки структурно-динамічних характеристик та механізмів взаємодії в неупорядкованих і квазіупорядкованих конденсованих середовищах (рідини, рідкі та ротаційні кристали, композитні матеріали, наноструктурні сполуки);
 • розробка моделей та визначення механізмів білково-нуклеїнового впізнавання, тонкого поліморфізму в біполімерних середовищах, резонансного відгуку біооб’єктів на низько енергетичне опромінювання.
 • нерівноважні процеси у сегнетоелектричних кристалах з неспівмірними фазами,
 • нелінійна оптика напівпровідників,
 • рентгенівська емісійна спектроскопія кратно-іонізованих атомів твердих тіл,
 • тензоефекти в напівпровідниках, утвердження норм української мови в термінологічному забезпеченні методики викладання фізики.
 • теорія та методика навчання фізики у вищій школі.
 • структурні фазові переходи у напівпровідниках.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри 5 аспірантів.


Адреса: 01103 м. Київ, вул. М. Бойчука, 42, к. 202.

Телефон:   +38(044)-284-67-09. (каб. 414)

+38 (044) 284–64–39 (каб. 202)

Email:  elektron.kaf@ukr.net

Веб-сайт: http://iaais.ntu.edu.ua/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО