logo

Спеціальність

Освітня програма

Факультет, який
здійснює підготовку
1

Рівень вищої освіти

бакалаврський

магістерський

Форма здобуття освіти
Форма здобуття освіти
денна
заочна
денна
заочна
Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт2 АМФ ФЗДН АМФ ФЗДН
Галузеве
машинобудування
Автомобільні транспортні засоби3 АМФ АМФ
Будівельні та дорожні машини і устаткування2 АМФ ФЗДН АМФ ФЗДН
Експлуатація, випробування та сервіс машин2 АМФ ФЗДН АМФ ФЗДН
Енергетичне
машинобудування
Автомобільні двигуни3 АМФ ФЗДН АМФ ФЗДН
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів3 АМФ АМФ
Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки АМФ
Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій2 АМФ ФЗДН АМФ ФЗДН
Матеріалознавство Матеріалознавство3 АМФ ФЗДН АМФ
Інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка3 АМФ ФЗДН
Екологія Екологія2 АМФ ФЗДН АМФ ФЗДН
Дизайн Промисловий дизайн АМФ
Графічний дизайн АМФ
Дизайн АМФ
Технології захисту навколишнього середовища Екологічна інженерія автотранспортної діяльності АМФ
Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії3 ФТБ
Технології захисту навколишнього середовища АМФ ФЗДН
Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів2 ФТБ ФЗДН ФТБ ФЗДН
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди ФТБ ФТБ
Мости і транспортні тунелі2 ФТБ ФЗДН ФТБ ФЗДН
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів3 ФТБ ФТБ ФЗДН
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві3 ФТБ
Системний аналіз Системний аналіз в транспортній інфраструктурі ФТБ
Геодезія та землеустрій Геодезія3 ФТБ ФТБ
Оцінка землі та нерухомого майна3 ФТБ ФТБ ФЗДН
Підприємництво та торгівля Підприємництво в сфері управління нерухомим майном2 ФТБ ФЗДН ФТБ ФЗДН
Транспортні технології Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті2 ФТІТ ФЗДН ФТІТ ФЗДН
Організація міжнародних перевезень2 ФТІТ ФЗДН ФТІТ ФЗДН
Митна справа у транспортній галузі2 ФТІТ ФЗДН ФТІТ ФЗДН
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом2 ФТІТ ФЗДН ФТІТ ФЗДН
Транспортна логістика міста3 ФТІТ
Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень3 ФТІТ ФТІТ
Розумний транспорт і логістика для міст ФТІТ
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології3 ФТІТ ФЗДН
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах3 ФТІТ
Комп’ютерні науки ФТІТ ФЗДН
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ФТІТ ФЗДН ФТІТ ФЗДН
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад3 ФТІТ
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю2 ФТІТ ФЗДН
Консолідована інформація ФТІТ ФЗДН
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування2 ФМЛТ ФЗДН ФМЛТ ФЗДН
Облік і оподаткування Облік і оподаткування2 ФМЛТ ФЗДН ФМЛТ ФЗДН
Цифрові технології обліку ФМЛТ
Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)2 ФМЛТ ФЗДН ФМЛТ ФЗДН
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ФМЛТ ФЗДН ФМЛТ ФЗДН
Менеджмент природоохоронної діяльності ФМЛТ
Логістика2 ФМЛТ ФЗДН ФМЛТ ФЗДН
Менеджмент проєктів ФМЛТ
Маркетинг Маркетинг послуг ФМЛТ ФЗДН
Туризм і рекреація Туризм2 ФМЛТ ФЗДН ФМЛТ ФЗДН
Міжнародний туризм3 ФМЛТ
Економіка Міжнародна економіка2 ФЕП ФЗДН ФЕП ФЗДН
Економіка підприємства2 ФЕП ФЗДН ФЕП ФЗДН
Економіко-правове забезпечення бізнесу ФЕП
Бізнес-аналітика ФЕП ФЗДН
Право Правознавство ФЕП ФЗДН ФЕП ФЗДН
Професійна освіта
Професійна освіта (транспорт)3 ФЕП ФЕП
Філологія
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) ФЕП ФЕП
За всіма освітніми програмами магістерської підготовки (крім освітньої програми «Правознавство» спеціальності 081 «Право») можливий вступ на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом, який не відповідає обраній спеціальності), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю.
 1 Факультети, які здійснюють підготовку фахівців:
АМФ – автомеханічний факультет (підготовка бакалаврів та магістрів за денною формою здобуття освіти),
ФТБ – факультет транспортного будівництва (підготовка бакалаврів та магістрів за денною формою здобуття освіти),
ФТІТ – факультет транспортних та інформаційних технологій (підготовка бакалаврів та магістрів за денною формою здобуття освіти),
ФМЛТ – факультет менеджменту, логістики та туризму (підготовка бакалаврів та магістрів за денною формою здобуття освіти),
ФЕП – факультет економіки та права (підготовка бакалаврів та магістрів за денною формою здобуття освіти),
ФЗДН – факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян (підготовка бакалаврів та магістрів за заочною формою здобуття освіти, а також підготовка іноземців за спеціальностями університету на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти за денною та заочною формами).
 2 На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можливий вступ на навчання зі скороченим строком підготовки бакалаврів за денною та заочною формами здобуття освіти.
 3 На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можливий вступ на навчання зі скороченим строком підготовки бакалаврів за денною формою здобуття освіти.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО