logo

Національний транспортний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Надання публічної інформації НТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит *.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково слід вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок)

форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (зразок)

Поштова адреса Національного транспортного університету для подання інформаційного запиту:

Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
тел./факс: (044) 280-82-03
E-mail: general@ntu.edu.ua

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з одинадцятої сторінки.
Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію встановлюється відповідно до чинного законодавства та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію в НТУ.

 

Документи публічної інформації

Статут

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (БАЛАНС на 01 жовтня 2023 року)

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев’ять місяців 2023 року)

Штатний розпис 2022

Кошторис 2022

Кошторис 2022 (наука)

Використання та надходження коштів

Річний звіт ректора

Благодійна допомога

Положення про Вчену Раду НТУ

Наказ про затвердження складу Наглядової ради НТУ

Наказ про затвердження “Положення про огляд-конкурс кафедр на кращу постановку НДР”

Наказ про підсумки університетського огляду-конкурсу кафедр на кращу постановку НДР у 2023 році

Положення про Наглядову раду НТУ

Концепція діяльності НТУ

Стратегія розвитку Національного транспортного університету на 2019-2025 роки

Стратегія інтернаціоналізації Національного транспортного університету

Стратегія розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному транспортному університеті на 2021-2025 роки

Концепція розвитку системи підготовки педагогів професійної освіти і навчання в Національному транспортному університеті на основі партнерства

Положення про Науково-методичну раду Національного транспортного університету

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду директора відокремленого структурного підрозділу Національного транспортного університету

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному університеті

Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті (редакція 2021 року)

Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у НТУ

Порядок перезарахування навчальних дисциплін з додатка до диплома молодшого спеціаліста здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за скороченими термінами за спорідненими освітніми програмами

Порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС вступникам на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5), які приймаються на навчання зі скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою  у Національному транспортному університеті

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці ЄС та управління коштами грантів у Національному транспортному університеті

Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Національного транспортного університету

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)

Порядок супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями

Положення про надання платних послуг НТУ

Положення про Інформаційно-обчислювальний центр

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів

Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного транспортного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про навчально-методичне управління

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти

Положення про відділ технічних засобів

Положення про Приймальну комісію

Склад Приймальної комісії

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (у випадку повторного вступу на державне замовлення)

Положення про юридичний відділ

Положення про бібліотеку

Положення про студентське самоврядування

Положення про участь у міжнародних програмах та проектах, які не пов’язані з навчанням студентів НТУ

Типове положення про факультет Національного транспортного університету

Положення про автомеханічний факультет

Положення про факультет економіки та права

Положення про факультет менеджменту, логістики та туризму

Положення про факультет транспортного будівництва

Положення про факультет транспортних та інформаційних технологій

Положення про факультет транспортних та інформаційних технологій (2013 р.)

Положення про факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян

Положення про Вчену Раду факультету (інституту) НТУ

Положення про Вчену Раду факультету транспортних та інформаційних технологій

Положення про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів

Положення про Центр заочного та дистанційного навчання

Положення про Центр міжнародної освіти

Положення про Центр міжнародної освіти (англійською мовою)

Положення про НДІ ПТіБТ

Положення про науково – технічну раду НДІ ПТіБТ

Положення про післядипломну освіту у НТУ

Положення про підвищення кваліфікації фахівців

Антикорупційні заходи

Положення про Житомирський автомобільно-дорожній коледж НТУ

Положення про Київський транспортно-економічний коледж НТУ

Положення про Барський коледж транспорту та будівництва НТУ

Положення про Надвірнянський коледж НТУ

Положення про Львівське Вище професійне училище транспортних технологій та сервісу НТУ

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційних комісій у НТУ

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти у НТУ

Перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін

Положення про порядок переведення студентів до НТУ

Тимчасове положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами Національного транспортного університету у неформальній/інформальній освіті

Положення про функціонування у Національному транспортному університеті «Скриньки довіри» з питань запобігання виникненню конфліктних ситуацій

Положення про проведення практики студентів НТУ

Лист МОН №1/9-2 від 21 січня 2010 року

Положення про диплом з відзнакою НТУ

Положення про юридичну клініку факультету економіки та права Національного транспортного університету

Положення про конкурсну комісію з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових працівників Національного транспортного університету

Положення про преміювання співробітників Національного транспортного університету

Положення про порядок організації та проведення всеукраїнської студентської олімпіади в НТУ

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного транспортного університету

Положення про репозитарій академічних текстів Національного транспортного університету

Положення про порядок реалізації студентами Національного транспортного університету права на вибір навчальних дисциплін

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

Колективний договір

Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного транспортного університету

Правила внутрішнього трудового розпорядку НТУ

Інструкція з діловодства у НТУ

Вакантні посади

Зразки документів

Наказ про затвердження порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію НТУ

Порядок утворення разової спеціалізованої ради та процедури захисту дисертації щодо присудження ступеня доктора філософії в Національному транспортному університеті

Порядок проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації щодо присудження ступеня доктора філософії в Національному транспортному університеті

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

* Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО