logo

Національний транспортний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Надання публічної інформації НТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит *.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково слід вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок)

форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (зразок)

Поштова адреса Національного транспортного університету для подання інформаційного запиту:

Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
тел./факс: (044) 280-82-03
E-mail: general@ntu.edu.ua

У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувачі відшкодовують фактичні витрати на копіювання та друк. Вартість однієї копії 0,25 грн.

Документи публічної інформації

Статут

Штатний розпис 2019

Кошторис 2019

Використання та надходження коштів

Щорічний звіт ректора НТУ

Благодійна допомога

Положення про Вчену Раду НТУ

Наказ про затвердження складу Наглядової ради НТУ

Положення про Наглядову раду НТУ

Концепція діяльності НТУ

Положення про організацію освітнього процесу

Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Порядок супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями

Положення про надання платних послуг НТУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів

Положення про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних працівників НТУ

Положення про навчально-методичне управління

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти

Положення про відділ технічних засобів

Положення про Приймальну комісію

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (у випадку повторного вступу на державне замевлення)

Положення про юридичний відділ

Положення про МОЦІТ

Положення про бібліотеку

Положення про наукову раду студентів, аспірантів та молодих вчених

Положення про студентське самоврядування

Положення про участь у міжнародних програмах та проектах, які не пов’язані з навчанням студентів НТУ

Положення про автомеханічний факультет

Положення про факультет економіки та права

Положення про факультет менеджменту, логістики та туризму

Положення про факультет транспортного будівництва

Положення про факультет транспортних та інформаційних технологій

Положення про Вчену Раду факультету (інституту) НТУ

Положення про післядипломну освіту у НТУ

Положення про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів

Положення про Центр заочного та дистанційного навчання

Положення про НДІ ПТіБТ

Положення про науково – технічну раду НДІ ПТіБТ

Положення про післядипломну освіту у НТУ

Положення про підвищення кваліфікації фахівців

Кошторис НТУ

Кошторис наука

 

Положення про Житомирський автомобільно-дорожній коледж НТУ

Положення про Київський транспортно-економічний коледж НТУ

Положення про Барський коледж транспорту та будівництва НТУ

Положення про Надвірнянський коледж НТУ

Положення про Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу НТУ

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії НТУ

Положення про порядок переведення студентів до НТУ

Лист МОН №1/9-2 від 21 січня 2010 року

Положення про диплом з відзнакою НТУ

Положення про Конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та педагогічних працівників у НТУ

Положення про порядок організації та проведення всеукраїнської студентської олімпіади в НТУ

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку НТУ

Інструкція з діловодства у НТУ

Вакансії

Вакантні посади

* Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО