logo

Положення про вчену раду НТУ

Вчена рада університету працює за затвердженим планом.

Вчена рада є колегіальним  органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років. Склад Вченої ради затверджується наказом Ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Вчену раду Університету  очолює її голова, якого обирають на строк діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням з числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання. За поданням голови Вчена рада Університету  обирає його заступника.

Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар Університету, що виконує функції секретаря Вченої ради, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкової організації співробітників, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних  працівників і обираються з  числа  завідувачів  кафедр,  професорів,  докторів філософії, докторів наук, виборні представники,  які представляють   інших працівників   Університету і які працюють у ньому на   постійній основі,   виборні   представники  аспірантів і докторантів, голова  профспілкової організації студентів Університету, голови органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот визначених Статутом університету. При цьому загальне співвідношення якісного складу Вченої ради має бути наступним: наукових і науково-педагогічних працівників має становити не менше 75% від загальної чисельності Вченої ради, а виборних представників з числа здобувачів вищої освіти Університету – не менше 10%.

Вчена рада Університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, виховної та інноваційної діяльності Університету;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів університету;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • має право вносити подання про відкликання Ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом для розгляду Конференцією трудового колективу Університету.
 • Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію рішеннями ректора університету.

Накази про склад Вченої ради університету

Архів наказів про склад Вченої ради університету

Склад Вченої ради університету


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 209.
Телефон: +38 (044) 280-01-49
E-mail: melnichenko@ntu.edu.ua
Вчений секретар Мельниченко Олександр Іванович

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО