logo

Вчена рада Національного транспортного університету є колегіальним органом університету.

Положення про вчену раду НТУ

Вчена рада університету працює за затвердженим планом. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Вчену раду університету очолює її голова — ректор університету. До складу Вченої ради університету входять за посадами: члени ректорату, начальники управлінь, директори інститутів, декани, начальник управління економіки та фінансів – головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування університету 50 %, а також 50 % виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. При цьому загальне співвідношення якісного складу Вченої ради має бути наступним: науково-педагогічні працівники університету – 75 % від загальної чисельності складу Вченої ради, 10 % – студенти, аспіранти, докторанти, 15 % – інші категорії працівників. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету.

До компетенції Вченої ради університету належать: – подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього; – ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу; – подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера; – обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів; – ухвалення навчальних програм та навчальних планів; – ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу; – ухвалення основних напрямів наукових досліджень; – оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів; – прийняття рішень дощо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника. Вчена рада університету розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до статуту університету. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію рішеннями ректора університету.

Список членів Вченої ради університету


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 209.
Телефон: +38 (044) 280-01-49
E-mail: melnichenko@ntu.edu.ua
Вчений секретар Мельниченко Олександр Іванович

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО