logo

Скорочення:

ОП – освітня програма;
ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти;
ЕГ – експертна група;
ГЕР – галузева експертна рада;
НАЗЯВО – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО