logo

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Формування цілей та проєктування фокусу освітніх програм Національного транспортного університету (далі – Університет) обумовлені Стандартами вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, Стратегією розвитку Університету на 2019-2025 роки, показниками ефективності керівництва Університету, керівників структурних підрозділів і науково-педагогічних працівників, ресурсного забезпечення, організаційно-управлінського забезпечення, інтернаціоналізації, фінансової, корпоративної лояльності, результатами системного моніторингу та громадського обговорення. Цей процес є безперервним та інтерактивним, бо до нього залучені усі учасники освітнього процесу та зовнішні стейкголдери. Згідно з принципом автономії ЗВО, Університетом розроблені локальні нормативні акти, що не суперечать національному законодавству та окреслюють здобутки і напрями вдосконалення культури якості. Серед них:

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університет
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)
 3. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному транспортному університеті

Підкритерій 1.1. Цілі ОП, їх взаємозв’язок з місією та стратегією Університету.

Кожна освітня програма Університету має унікальні риси, проте всі вони розроблені та впроваджуються у кореляції зі Стратегією розвитку Університету, перспективними планами розвитку факультетів і кафедр. Місія Університету відбивається у баченні призначення освітньої програми та місця її випускників у суспільстві та на ринку праці.

 1. Стратегія розвитку Національного транспортного університету на 2019-2025 роки
 2. Концепція діяльності НТУ
 3. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті

Підкритерій 1.2. Залучення стейкголдерів до формулювання цілей та програмних результатів навчання.

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Національного транспортного університету
Опитування

Підкритерій 1.3. Контекст, у якому існує ОП. Врахування тенденцій розвитку спеціальності і галузевого контексту, тенденцій розвитку ринку праці, регіонального контексту та досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних ОП.

Стратегія інтернаціоналізації Національного транспортного університету

Підкритерій 1.4. Відповідність ОП стандартам вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за його наявності).

ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРОЄКТИ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КРИТЕРІЙ 2 – СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОП

Зміст ОП, як перелік освітніх компонентів, формується відповідно до Стандартів, індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти та на підставі вивчення опитувань внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів (щодо актуальності дисциплін, практико-орієнтованості результатів навчання, якості викладання та структури ОП – послідовності вивчення дисциплін і взаємозв’язку між освітніми компонентами).

Підкритерій 2.1. Загальний обсяг ОП (у кредитах ЄКТС).

Загальний обсяг всіх Освітніх програм, що реалізуються у Національному транспортному університеті відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту»:

Усі освітні програми Університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за своїм обсягом становлять 240 кредитів ЄКТС, другого (магістерського) рівня вищої освіти переважно – 90 кредитів ЄКТС. Винятком є тільки освітньо-наукових програм за спеціальностями «Менеджмент», «Будівництво та цивільна інженерія», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Програми підготовки доктора філософії складаються з 40 кредитів ЄКТС освітньої компоненти та науково-дослідної роботи.

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті
 2. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті
 3. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному транспортному університеті

Підкритерій 2.2. Зміст ОП має чітку структуру, освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти цілей та програмних РН.

Підкритерій 2.3. Відповідність змісту ОП визначеній для неї предметній сфері.

Підкритерій 2.4. Можливість формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти.

 1. Положення про порядок реалізації студентами Національного транспортного університету права на вільний вибір навчальних дисциплін
 2. Вибіркові дисципліни
 3. Тимчасове положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами Національного транспортного університету у неформальній/інформальній освіті
 4. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів

Підкритерій 2.5. Практична підготовка здобувачів вищої освіти.

Положення про практику

Підкритерій 2.6. Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям програми.

Підкритерій 2.7. Урахування вимог професійного стандарту під час розроблення ОП.

РЕЄСТР ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

Підкритерій 2.8. Співвіднесення фактичного навантаження здобувачів освіти та обсягу ОП/окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС.

Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті

Підкритерій 2.9. Чи передбачено ОП навчання за дуальною формою освіти.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ у ЗВО:

КРИТЕРІЙ 3 – ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Підкритерій 3.1. Правил прийому на навчання за ОП: чіткі і зрозумілі, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО

Правила прийому до Університету

Підкритерій 3.2. Правила прийому на ОП враховують особливості програми. Визначено: предмети, сертифікати ЗНО з яких приймаються для вступу на програми, коефіцієнт для обрахунку конкурсного балу.

Правила прийому до Університету

Підкритерій 3.3. Визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО. Правила є: чіткими і зрозумілими, відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабонській конвенції), доступні для всіх учасників освітнього процесу.

 1. Порядок перезарахування навчальних дисциплін з додатка до диплома молодшого спеціаліста здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за скороченими термінами за спорідненими освітніми програмами
 2. Положення про порядок переведення студентів до НТУ
 3. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів

Підкритерій 3.4. Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Тимчасове положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами Національного транспортного університету у неформальній/інформальній освіті

КРИТЕРІЙ 4 – НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Підкритерій 4.1. Форми навчання і викладання, їх сприяння досягненню заявлених у ОП цілей та програмних РН, та відповідність вимогам студентоцентрованого підходу, принципам академічної свободи.

Форми навчання і викладання визначаються відповідно до специфіки кожної навчальної дисципліни (як обов’язкової, так і вибіркової) та спрямовані на досягнення заявлених у ОП цілей і програмних результатів навчання.

Кожному здобувачу вищої освіти надаються можливості самостійного вибору відповідних освітніх компонентів ОП та формування індивідуальної траєкторії навчання відповідно до власних інтересів, потреб, цілей.

Студентське самоврядування активно бере участь у формуванні змісту освіти через обговорення робочих навчальних планів підготовки фахівців, якості викладання, послідовності вивчення дисциплін та прозорості оцінювання знань здобувачів.

 1. Положення про порядок реалізації студентами Національного транспортного університету права на вільний вибір навчальних дисциплін
 2. Положення про студентське самоврядування
 3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті
 4. Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного транспортного університету
 5. Тимчасове положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами Національного транспортного університету у неформальній/інформальній освіті
 6. Перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін
 7. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті
 8. Вибіркові дисципліни

Підкритерій 4.2. Інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес.

 1. Розклад занять, іспитів
 2. Навчальні плани
 3. Індивідуальні плани
 4. Консультування

Підкритерій 4.3. Поєднання навчання і досліджень під час освітнього процесу.

Конференції

Гранти, конкурси, проекти

Міжнародні наукові проекти

Підкритерій 4.4. Оновлення викладачами змісту освіти на основі найновіших досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Наукові розробки

Наукові видання

Публікації в Scopus та Web of science

Публікації співробітників в межах держбюджетних тем

Трансфер технологій

Підкритерій 4.5. Інтернаціоналізація діяльності ЗВО.

Стратегія інтернаціоналізації Національного транспортного університету

КРИТЕРІЙ 5 – КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Підкритерій 5.1. Набір загальних вимог щодо контрольних заходів (поточного і підсумкового контролю (атестації)). Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є: чіткими і зрозумілими, валідними, заздалегідь оприлюдненими.

Інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на постійній основі представлено у анотаціях навчальної дисципліни та силабусах освітніх компонентів, що знаходяться на відповідних веб сторінках сайтів Університету (http://www.ntu.edu.ua/osvitni-programi/) та відповідних кафедрах. Окрім цього, на початку викладання навчальної дисципліни (під час першого заняття в семестрі) кожен викладач ознайомлює здобувача із системою оцінювання знань, графіком контрольних заходів, принципами академічної доброчесності тощо.

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті
 2. Перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін

Підкритерій 5.2. Використання форм атестації, які визначені у відповідному стандарті вищої освіти. Правила проведення контрольних заходів є: чіткими і зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, послідовно дотримуються під час реалізації ОП.

 1. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії НТУ
 2. Положення про випускні кваліфікаційні роботи в НТУ

Підкритерій 5.3. Процедурні аспекти проведення контрольних заходів.

Підкритерій 5.4. Забезпечення академічної доброчесності під час реалізації ОП: політика, стандарти та внутрішня нормативна база ЗВО з цього питання; інституційне забезпечення – наявність окремих структурних підрозділів (посадової особи), який (яка) опікується питаннями академічної доброчесності, або чіткий розподіл відповідних функцій та повноважень між наявними структурними підрозділами (посадовими особами) ЗВО, відповідні інформаційно-технологічні засоби.

 1. Положення про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному університеті
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)

КРИТЕРІЙ 6 – ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

Постійний аналіз кадрового забезпечення ОП, залучення практиків до освітнього процесу, сприяння професійному зростанню НПП, заохочення кращих та стимулювання до саморозвитку усіх учасників освітнього процесу – пріоритетні напрями університетського менеджменту.

Підкритерій 6.1. Відповідність академічної та/або професійної кваліфікації викладачів цілям та програмним РН. Визначається на підставі аналізу кадрового складу відповідних ОП.

Динаміка показників зростання академічної та професійної кваліфікації викладачів відповідно до цілей ОП та змісту дисциплін, що викладаються, обумовлює прийом на роботу НПП, продовження трудових відносин з Університетом, розподіл навчального навантаження, обрання за конкурсом на вакантні посади НПП. Інструментами вимірювання цієї відповідності є:

 • моніторинг відповідності НПП Університету;
 • моніторинг відповідності викладачів дисциплінам, що викладаються;
 • аналіз виконання ключових показників ефективності діяльності викладача;
 • рейтингування діяльності викладачів, кафедр;
 • аналіз виконання графіка підвищення кваліфікацій НПП;
 • аналіз виконання перспективних планів розвитку факультетів і кафедр та індивідуальних планів викладачів.

Локальні документи, що регламентують ці процеси в Університеті:

 1. Положення про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних працівників НТУ
 2. Положення про Конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та педагогічних працівників у НТУ

Підкритерій 6.2. Процедури конкурсного добору викладачів.

Підкритерій 6.3. Залучення роботодавців до освітнього процесу.

Підкритерій 6.4. Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.

Підкритерій 6.5. Професійний розвиток викладачів.

 1. Положення про підвищення кваліфікації фахівців
 2. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

Підкритерій 6.6. Стимулювання викладацької майстерності.

Положення про преміювання співробітників Національного транспортного університету

КРИТЕРІЙ 7 – ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

Підкритерій 7.1. Наявні фінансові, матеріально-технічні ресурсів та навчально-методичне забезпечення ОП.

В Університеті функціонує єдина інформаційна система управління, як програмно-апаратний комплекс, що забезпечує низку основних функцій роботи з документами та базами даних в електронному вигляді з використанням хмарних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та ІТ-сервісів Офіс-365. В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi. Автоматизація основних функцій управління освітнім процесом запроваджено на базі програмно-технологічного комплексу АС «Деканат». Окремо здійснюється періодичний аналіз щодо відповідності ліцензійним умовам, підсистеми збору, обробки та збереження інформації в «Єдиній електронній базі даних з питань освіти».

Розділ сайту «Доступ до публічної інформації»

 1. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (у відповідності до ліцензійних умов)
 2. Штатний розпис 2021
 3. Кошторис 2021
 4. Кошторис 2021 (наука)
 5. Використання та надходження коштів
 6. Річний звіт ректора
 7. Благодійна допомога
 8. Документи, якими регулюється освітній процес в Університеті:

Підкритерій 7.2. Безоплатний доступу викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОП.

Підкритерій 7.3. Освітнє середовище ЗВО.

Підкритерій 7.4. Види підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП.

 1. Положення про юридичну клініку факультету економіки та права Національного транспортного університету
 2. Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного транспортного університету
 3. Положення про студентське самоврядування
 4. Психологічна підтримка

Підкритерій 7.5. Створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами.

Порядок супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями

Підкритерій 7.6. Наявність політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій. Правила вирішення конфліктних ситуацій обов’язково передбачають процедури щодо: розгляду повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацією, корупцією.

 1. Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного транспортного університету
 2. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті

КРИТЕРІЙ 8 – ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП

Розроблення, затвердження, періодичний перегляд та моніторинг освітніх програм здійснюється згідно з Положенням про освітні програми в Національному транспортному університеті, а також відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Сторінка ВЗЯВО – http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/navchalno-metodichne-upravlinnya/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti-ta-praktichnoi-pidgotovki/

Проекти освітніх програм знаходяться на офіційному сайті НТУ в розділі: http://www.ntu.edu.ua/studentam/proekti-osvitnih-program/

Освітні програми знаходяться на офіційному сайті НТУ в розділі http://www.ntu.edu.ua/osvitni-programi/

На сторінках зазначено форму зворотнього зв’язку для стейкхолдерів.

Підкритерій 8.2. Залучення здобувачів вищої освіти до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості.

Опитування здобувачів вищої освіти

Інтереси здобувачів освіти реалізуються у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП через органи студентського самоврядування шляхом залучення їх до складу Вченої ради університету та Вченої ради факультету.

Підкритерій 8.3. Взаємодія із роботодавцями у межах ВСЗЯ.

Опитування інших стейкхолдерів

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Національного транспортного університету

Підкритерій 8.4. Наявність практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП.

Опитування випускників

Сторінка вакансій для студентів

Підкритерій 8.5. Реакція внутрішньої системи забезпечення якості на виявлені недоліки в ОП.

Сторінка ВЗЯВО – http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/navchalno-metodichne-upravlinnya/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti-ta-praktichnoi-pidgotovki/

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти

Моніторинг якості за 2020 рік

Підкритерій 8.6. Врахування зауважень і пропозицій, висловлених під час попередніх акредитацій (у тому числі акредитацій інших ОП, якщо виявлені недоліки мають інституційний характер).

Моніторинг якості за 2020 рік

Підкритерій 8.7. Оцінювання наявності чи відсутності культури якості в академічній спільноті ЗВО.

 1. Положення про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному університеті
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)
 3. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

КРИТЕРІЙ 9 – ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ

Прозорість і публічність діяльності Університету обумовлені нормами національного законодавства:

 • частиною четвертою статті 79 Закону України «Про вищу освіту» (імперативно вказує, що заклади вищої освіти зобов’язані публікувати на своїх офіційних веб-сайтах);
 • статтею 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту»;
 • статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
 • статтею 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах та відзеркалюються в локальних нормативних документах і практиках:

Нормативні документи

Інформаційний пакет

Підкритерій 9.1. Наявність чітких і зрозумілих правил щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу.

 1. Стратегія розвитку Національного транспортного університету на 2019-2025 роки
 2. Статут Університету
 3. Документи, якими регулюється освітній процес в Університеті
 4. Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного транспортного університету
 5. Положення про психологічну службу

Підкритерій 9.2. Оприлюднення для громадського обговорення проєктів ОП та змін до них у відкритому доступі не пізніше як за 1 місяць до їх розгляду, а також таблицю пропозицій протягом 1 тижня після закінчення громадського обговорення.

Оприлюднення для громадського обговорення проєктів ОП

Підкритерій 9.3. Оприлюднення на веб-сайті ЗВО інформації про ОП.

Оприлюднення на веб-сайті ЗВО інформації про ОП

КРИТЕРІЙ 10 – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підкритерій 10.1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і забезпечує їхню повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю.

Зміст освітньо-наукової програми в частині її освітньої компоненти обумовлений типовим навчальним планом підготовки докторів філософії. Дисципліни професійної і практичної підготовки є дотичними до напряму наукових досліджень аспірантів. Це з’ясовується ще під час вступу здобувачів до аспірантури і фіксується у висновку передбаченого наукового керівника за результатами співбесіди. До навчальних планів аспірантів включені також дисципліни за спеціальністю й ті, що забезпечують методологічні та викладацькі компетентності аспірантів.

Додатково до зазначеного, повноцінну підготовку кваліфікаційної наукової праці забезпечує системний моніторинг відповідності наукових керівників і консультантів (для докторантів) вимогам, що висуваються ліцензійними умовами, порядком підвищення кваліфікації НПП, рекомендаціями Національного агентства з якості вищої освіти, вимогам, що висуваються до таких керівників локальними документами Університету за встановленою формою.

Підкритерій 10.2. Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Аналіз відповідності напрямові досліджень наукових керівників та аспірантів

Підкритерій 10.3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо).

Конференції

Гранти, конкурси, проекти

Наукові розробки

Наукові видання

Публікації в Scopus та Web of science

Публікації співробітників в межах держбюджетних тем

Трансфер технологій

Підкритерій 10.4. Заклад забезпечує можливості для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю та/або галуззю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проєктах тощо.

Міжнародні наукові проекти

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці ЄС та управління коштами грантів у Національному транспортному університеті

Підкритерій 10.5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Підкритерій 10.6. У межах освітньої програми функціонують та не порушуються практики дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами (ад’юнктами).

 1. Положення про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному університеті
 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)
 3. Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного транспортного університету

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО