logo

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Формування цілей та проєктування фокусу освітніх програм Національного транспортного університету (далі – Університет) обумовлені Стандартами вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, Стратегією розвитку Університету на 2019-2025 роки, показниками ефективності керівництва Університету, керівників структурних підрозділів і науково-педагогічних працівників, ресурсного забезпечення, організаційно-управлінського забезпечення, інтернаціоналізації, фінансової, корпоративної лояльності, результатами системного моніторингу та громадського обговорення. Цей процес є безперервним та інтерактивним, бо до нього залучені усі учасники освітнього процесу та зовнішні стейкголдери. Згідно з принципом автономії ЗВО, Університетом розроблені локальні нормативні акти, що не суперечать національному законодавству та окреслюють здобутки і напрями вдосконалення культури якості. Серед них:

  1. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університет
  2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (нова редакція)
  3. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному транспортному університетіКРИТЕРІЙ 2 – СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОП

Зміст ОП, як перелік освітніх компонентів, формується відповідно до Стандартів, індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти та на підставі вивчення опитувань внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів (щодо актуальності дисциплін, практико-орієнтованості результатів навчання, якості викладання та структури ОП – послідовності вивчення дисциплін і взаємозв’язку між освітніми компонентами).

КРИТЕРІЙ 3 – ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

КРИТЕРІЙ 4 – НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

КРИТЕРІЙ 5 – КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

КРИТЕРІЙ 6 – ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

Постійний аналіз кадрового забезпечення ОП, залучення практиків до освітнього процесу, сприяння професійному зростанню НПП, заохочення кращих та стимулювання до саморозвитку усіх учасників освітнього процесу – пріоритетні напрями університетського менеджменту.

КРИТЕРІЙ 7 – ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

КРИТЕРІЙ 8 – ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП

Розроблення, затвердження, періодичний перегляд та моніторинг освітніх програм здійснюється згідно з Положенням про освітні програми в Національному транспортному університеті, а також відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Сторінка ВЗЯВО – http://www.ntu.edu.ua/pidrozdili/navchalno-metodichne-upravlinnya/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti-ta-praktichnoi-pidgotovki/

Проекти освітніх програм знаходяться на офіційному сайті НТУ в розділі: http://www.ntu.edu.ua/studentam/proekti-osvitnih-program/

Освітні програми знаходяться на офіційному сайті НТУ в розділі http://www.ntu.edu.ua/osvitni-programi/

На сторінках зазначено форму зворотнього зв’язку для стейкхолдерів.

КРИТЕРІЙ 9 – ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ

Прозорість і публічність діяльності Університету обумовлені нормами національного законодавства:

  • частиною четвертою статті 79 Закону України «Про вищу освіту» (імперативно вказує, що заклади вищої освіти зобов’язані публікувати на своїх офіційних веб-сайтах);
  • статтею 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту»;
  • статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
  • статтею 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах та відзеркалюються в локальних нормативних документах і практиках:

Нормативні документи

Інформаційний пакет

КРИТЕРІЙ 10 – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО