logo

ВСТУПНИКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ:

тільки в електронній формі, крім перелічених нижче випадків;
тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до Умов та Правил прийому;
за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії Національного транспортного університету.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

ВСТУПНИКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «ПРАВО» ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) БАКАЛАВРА, НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ МАГІСТРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА) ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ:

тільки в електронній формі, крім перелічених нижче випадків;
тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування у Національному транспортному університеті відповідно до Умов та Правил прийому;
за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
у разі подання іноземного документа про здобутий ступінь вищої освіти;
у разі подання документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії Національного транспортного університету.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

ІНШІ КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ.

ЗАЯВА В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ ШЛЯХОМ ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН.

ЗАЯВА В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ ОСОБИСТО ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НТУ.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО ОРИГІНАЛИ:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою; на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», за результатами вступного іспиту з іноземної мови у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 051 «Економіка», 242 «Туризм».

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою; на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», за результатами вступного іспиту з іноземної мови у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 051 «Економіка», 242 «Туризм»;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см (з одного негатива!);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
 • три поштові конверти (з марками).

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною  комісією Національного транспортного університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО