logo

ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ:

тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;
тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Національному транспортному університеті та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому та цих Правил;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Національному транспортному університеті та/або квотою-1, квотою для іноземців, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих)  та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Механізм реєстрації учасників творчих конкурсів визначається відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти.

 

ВСТУПНИКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) БАКАЛАВРА, СТУПЕНЯ МАГІСТРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА) ЗА ВСІМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ тільки у паперовій формі.

У межах Національного транспортного університету вступник для здобуття ступеня магістра може подати до шести заяв не більше ніж з трьох спеціальностей, при цьому не більше двох заяв за освітніми програмами в межах однієї спеціальності.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 

ІНШІ КАТЕГОРІЇ ВСТУПНИКІВ ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ.

У межах Національного транспортного університету вступник для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста може подати до шести заяв не більше ніж з трьох спеціальностей.

ЗАЯВА В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ВСТУПНИКОМ ШЛЯХОМ ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН.

ЗАЯВУ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ПОДАЄ ОСОБИСТО ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

 

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК ОСОБИСТО ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОРИГІНАЛИ:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та цими Правилами випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі за результатами вступного іспиту з української мови і літератури у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; на участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» та за результатами вступного іспиту з іноземної мови у Національному транспортному університеті при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 242 «Туризм» (за наявності).

 

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та цими Правилами випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • три поштові конверти (з марками).

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Вступники, які проходять творчий конкурс, допускаються до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або витягу з протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Умовами прийому та Правилами прийому терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію спеціальних умов.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 06 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію спеціальних умов.

 Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія Національного транспортного університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО