logo

Підготовка іноземних громадян за всіма спеціальностями Національного транспортного університету на денній та заочній формах здобуття освіти

СПЕЦІАЛЬНОСТІ І ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Спеціальність / спеціалізації

Освітня програма

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
133 Галузеве машинобудування Автомобільні транспортні засоби
Будівельні та дорожні машини і устаткування
Експлуатація, випробування та сервіс машин
142 Енергетичне машинобудування Автомобільні двигуни
Технічне обслуговування та

діагностика автомобільних двигунів

131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство Матеріалознавство
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
101 Екологія Екологія
183 Технології захисту навколишнього середовища Екологічна інженерія автотранспортної діяльності
Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії
022.04 Дизайн (промисловий дизайн) Промисловий дизайн
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди
Мости і транспортні тунелі
Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічні споруди в

транспортному будівництві

124 Системний аналіз Системний аналіз в транспортній інфраструктурі
193 Геодезія та землеустрій Геодезія
Оцінка землі та нерухомого майна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво та комерційна діяльність в

будівництві

Підприємництво в сфері управління нерухомим майном
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті
Організація міжнародних перевезень
Митна справа у транспортній галузі
Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом
Транспортна логістика міста
Транспортно-логістичні системи вантажних

автомобільних перевезень

Розумний транспорт і логістика для міст
122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах
Комп’ютерні науки
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Управління документаційними

процесами та науково-технічний переклад

Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю
Консолідована інформація
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Цифрові технології обліку
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (транспортний менеджмент)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент природоохоронної діяльності
Логістика
Управління проектами
075 Маркетинг Маркетинг послуг
242 Туризм Туризм
Міжнародний туризм
051 Економіка Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Бізнес-економіка
Економіко-правове забезпечення бізнесу
Бізнес-аналітика
081 Право Правознавство
015.20 Професійна освіта (транспорт) Професійна освіта (транспорт)
035.041 Філологія (германські мови и літератури (переклад включно), перший – англійський) Філологія (германські мови и літератури, перший – англійський))

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТ ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 •  заяву-анкету встановленої Національним транспортним університетом форми;
 • оригінали документа про отриманий ступінь (рівень) освіти в країні його походження та додатка до нього, а також переклад цього документа і додатки до нього на українську мову, зроблений в Україні і завірений нотаріально (два примірники). Документи про освіту, отримані за кордоном (крім Туркменістану), повинні мати апостиль;
 • свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту, видане Міністерством освіти і науки України;
 • переклад на українську мову паспортного документа іноземця, який підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною, зроблений в Україні і завірений нотаріально (два примірники);
 • вісім фотографій розміром 30×40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

УМОВИ І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання і вступають для отримання ступеня бакалавра на підставі академічних прав, що надані документом про отриманий ступінь (рівень) освіти в країні його походження, який еквівалентний повній загальній середній освіті, складають вступні іспити з другого та третього конкурсного предмету, які передбачені Правилами прийому для вступу на відповідну спеціальність, і за мовою навчання. Для вступу на спеціальність «Дизайн» обов’язковою умовою є проходження творчого конкурсу.

Результати вступних іспитів по другому і третьому конкурсному предмету, мови навчання та творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати вступних іспитів по кожному предмету і за мовою навчання оцінені не менше ніж в 100 балів, кожної сесії творчого конкурсу – не менше ніж в 124 бали.

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання і вступають для отримання ступеня бакалавра на підставі академічних прав, що надані документом про отриманий ступінь (рівень) освіти в країні його походження, який еквівалентний освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, складають вступні іспити за обраною спеціальністю та вступний іспит з мови навчання.

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання і вступають для отримання ступеня магістра на основі академічних прав, що надані документом про отриманий ступінь (рівень) освіти в країні його походження, складають вступний іспит з іноземної мови, вступний іспит з обраної спеціальності та вступний іспит з мови навчання.

Результати вступного екзамену з іноземної мови, вступного випробування за обраною спеціальністю та вступного екзамену з мови навчання оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати вступного випробування за обраною спеціальністю оцінені не менше ніж в 120 балів, вступного екзамену з іноземної мови та вступного іспиту з мови навчання – не менше ніж в 100 балів.

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Національного транспортного університету для отримання ступенів бакалавра і магістра, подають заяви і документи і проходять співбесіду з 25 серпня по 30 жовтня 2020 року і з 15 січня по 01 березень 2021 року.

Зарахування іноземців здійснюється відповідно не пізніше 01 листопада 2020 року і 01 березня 2021 року.

 

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ДЛЯ ВСТУПУ В 2020 РОЦІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬОЇ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Спеціальність / спеціалізації

Конкурсні предмети для вступу в 2020 году

274 Автомобільний транспорт Математика Фізика або іноземна мова
133 Галузеве машинобудування Математика Фізика або іноземна мова
142 Енергетичне машинобудування Математика Фізика або іноземна мова
131 Прикладна механіка Математика Фізика або іноземна мова
132 Матеріалознавство Математика Фізика або іноземна мова
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Математика Фізика або іноземна мова
101 Екологія Біологія Математика або хімія або географія
Математика або іноземна мова
022.04 Дизайн (промисловий дизайн) Історія України або фізика Творчий конкурс (рисунок и живопис)
183 Технології захисту навколишнього середовища, освітня програма Екологічна інженерія автотранспортної діяльності Математика Фізика або біологія
Історія України Математика або іноземна мова
183 Технології захисту навколишнього середовища, освітня програма Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії Математика Географія або іноземна мова
192 Будівництво та цивільна інженерія Математика Фізика або іноземна мова
Математика Географія або історія України
193 Геодезія та землеустрій Математика Географія або історія України
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Математика Фізика або географія
124 Системний аналіз Математика Іноземна мова або географія
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Історія України Математика або географія
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Математика Фізика або іноземна мова
Історія України Математика або іноземна мова
122 Комп’ютерні науки Математика Фізика або іноземна мова
Історія України або іноземна мова
121 Інженерія програмного забезпечення Математика Фізика або іноземна мова
Історія України або іноземна мова
029 Інформаційна, бібліотечна та

архівна справа

Історія України Математика або іноземна мова
Географія або іноземна мова
071 Облік і оподаткування Математика Іноземна мова або географія
Історія України
072 Фінанси, банківська справа та страхування Математика Іноземна мова або географія
Історія України
073 Менеджмент Математика Іноземна мова або географія
Історія України
075 Маркетинг Математика Іноземна мова або географія
242 Туризм Іноземна мова Географія або математика
Історія України Іноземна мова або географія
051 Економіка Математика Іноземна мова або географія
Історія України
081 Право Історія України Математика або іноземна мова
015.20 Професійна освіта (транспорт) Математика Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова
Історія України Математика або іноземна мова
035.041 Філологія (германські мови и літератури (переклад включно), перший – англійський) Іноземна мова Історія України або географія

Програма вступного іспиту з мови навчання для вступу для здобуття ступеня бакалавра

Програма вступного іспиту з мови навчання для вступу для здобуття ступеня магістра

 

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

Рівень вищої освіти

Розмір плати за навчання для вступників у 2020 г., USD/навчальний рік (по курсу НБУ)

форма отримання освіти

денна

заочна

Бакалаврський 1500 790
Магістерський 1700 900

 

Подготовка иностранцев по всем специальностям Национального транспортного университета на дневной и заочной формах получения образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ИНОСТРАНЦЕВ

Специальность / специализация

Образовательная программа

274 Автомобильный транспорт Автомобильный транспорт
133 Отраслевое машиностроение Автомобильные транспортные средства

Строительные и дорожные машины и оборудование

Эксплуатация, испытания и сервис машин

142 Энергетическое машиностроение Автомобильные двигатели

Техническое обслуживание и диагностика автомобильных двигателей

131 Прикладная механика Восстановление и повышение износостойкости деталей и конструкций
132 Материаловедение Материаловедение
152 Метрология и информационно-измерительная техника Метрология и информационно-измерительная техника
101 Экология Экология
183 Технологии защиты окружающей среды Экологическая инженерия автотранспортной деятельности

Технологии защиты окружающей среды на автозаправочных комплексах и предприятиях строительной индустрии

022.04 Дизайн (промышленный дизайн) Промышленный дизайн
192 Строительство и гражданская инженерия Автомобильные дороги, улицы и дороги населенных пунктов

Аэропорты, аэродромные конструкции и сооружения

Мосты и транспортные туннели

Технология строительных конструкций, изделий и материалов

194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии Гидротехнические сооружения в транспортном строительстве
124 Системный анализ Системный анализ в транспортной инфраструктуре
193 Геодезия и землеустройство Геодезия

Оценка земли и недвижимого имущества

076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность Предпринимательство и коммерческая деятельность в строительстве

Предпринимательство в сфере управления недвижимым имуществом

 

275.03 Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)

Транспортные технологии и управление на автомобильном транспорте

Организация международных перевозок

Таможенное дело в транспортной отрасли

Интеллектуальные системы управления дорожным движением

Транспортная логистика города

Транспортно-логистические системы грузовых автомобильных перевозок

Разумный транспорт и логистика для городов

122 Компьютерные науки Информационные управляющие системы и технологии

Информационная безопасность в компьютеризированных системах

Компьютерные науки

121 Инженерия программного обеспечения Инженерия программного обеспечения
029 Информационное, библиотечное и архивное дело Управление документационными процессами и научно-технический перевод

Управление информационно-аналитической деятельностью и коммуникация с общественностью

Консолидированная информация

072 Финансы, банковское дело и страхование Финансы, банковское дело и страхование
071 Учет и налогообложение Учет и налогообложение

Цифровые технологии учета

 

073 Менеджмент

Менеджмент организаций и администрирование (транспортный менеджмент)

Менеджмент внешнеэкономической деятельности

Менеджмент природоохранной деятельности

Логистика

Управление проектами

075 Маркетинг Маркетинг услуг
242 Туризм Туризм

Международный туризм

051 Экономика Международная экономика

Экономика предприятия

Управление персоналом и экономика труда

Бизнес-экономика

Экономико-правовое обеспечение бизнеса

Бизнес-аналитика

081 Право Правоведение
015.20 Профессиональное образование (транспорт) Профессиональное образование (транспорт)
035.041 Филология (германские языки и литературы (перевод включительно), первый – английский) Филология (германские языки и литературы (первый – английский))

 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАНЦЫ ПОДАЮТ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 • заявление-анкету установленной Национальным транспортным университетом формы;
 • оригиналы документа о полученной(ом) степени (уровне) образования в стране его происхождения и приложения к нему, а также перевод этого документа и приложения к нему на украинский язык, сделанный в Украине и заверенный нотариально (два экземпляра). Документы об образовании, полученные за рубежом (кроме Туркменистана), должны иметь апостиль;
 • свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданное Министерством образования и науки Украины;
 • перевод на украинский язык паспортного документа иностранца, который подтверждает гражданство иностранца, удостоверяет личность иностранца или лицо без гражданства, дает право на въезд или выезд из государства и признается Украиной, сделанный в Украине и заверенный нотариально (два экземпляра);
 • восемь фотографий размером 30×40 мм;
 • копию удостоверения зарубежного украинца (при наличии).

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Иностранцы, прибывшие в Украину с целью обучения и поступающие для получения степени бакалавра на основании академических прав, предоставляемых документом о полученной(ом) степени (уровне) образования в стране его происхождения, эквивалентной(ом) полному общему среднему образованию, сдают вступительные экзамены по второму и третьему конкурсным предметам, предусмотренным Правилами приёма для поступления на соответствующую специальность, и по языку обучения. Для поступления на специальность «Дизайн» обязательным условием является прохождение творческого конкурса.

Иностранцы, прибывшие в Украину с целью обучения и поступающие для получения степени бакалавра на основании академических прав, предоставляемых документом о полученной(ом) степени (уровне) образования в стране его происхождения, эквивалентной(ом) образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста, сдают вступительный экзамен по специальности и вступительный экзамен по языку обучения (для специальностей 051 «Економіка», 071 «Учет и налогообложение», 072 «Финансы, банковское дело и страхование», 073 «Менеджмент», 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» – также вступительный экзамен по математике или истории Украины).

Иностранцы, прибывшие в Украину с целью обучения и поступающие для получения степени магистра на основании академических прав, предоставляемых документом о полученной(ом) степени (уровне) образования в стране его происхождения, сдают вступительный экзамен по иностранному языку, вступительный экзамен по специальности и вступительный экзамен по языку обучения.

Результаты вступительных экзаменов (вступительного экзамена по языку обучения, вступительных экзаменов по конкурсным предметам, творческого конкурса для поступления на специальность «Дизайн», вступительных экзаменов по специальности, вступительного экзамена по иностранному языку для поступления для получения степени магистра) оцениваются по шкале от 100 до 200 баллов.

Минимальное значение количества баллов за вступительный экзамен по языку обучения, вступительные экзамены по конкурсным предметам, вступительный экзамен по иностранному языку для поступления для получения степени магистра, с которым поступающий допускается к участию в конкурсе (или к следующему экзамену или творческому конкурсу или вступительному экзамену по специальности), составляет 100 баллов. Минимальное значение количества баллов за каждую из двух сессий творческого конкурса, с которым поступающий допускается к участию в конкурсе (или к следующему экзамену и/или следующей сессии творческого конкурса), составляет 124 балла. Минимальное значение количества баллов за вступительный экзамен по специальности, с которым поступающий допускается к участию в конкурсе, составляет 120 баллов.

Иностранцы, прибывшие в Украину с целью обучения и поступающие в Национальный транспортный университет для получения степеней бакалавра и магистра, подают заявления и документы и сдают вступительные экзамены (вступительный экзамен по языку обучения, вступительные экзамены по конкурсным предметам, творческий конкурс для поступления на специальность «Дизайн», вступительные экзамены по специальности, вступительный экзамен по иностранному языку для поступления для получения степени магистра) с 25 августа по 30 октября 2020 г. и с 15 января по 01 марта 2021 г.

 

КОНКУРСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА

Специальность / специализация

Конкурсные предметы для поступления в 2020 году

274 Автомобильный транспорт

Математика

Физика или иностранный язык

133 Отраслевое машиностроение

Математика

Физика или иностранный язык

142 Энергетическое машиностроение Математика

Физика или иностранный язык

131 Прикладная механика

Математика

Физика или иностранный язык

132 Материаловедение

Математика

Физика или иностранный язык

152 Метрология и информационно-измерительная техника

Математика

Физика или иностранный язык

101 Экология

Биология

Математика или химия или география

Математика или иностранный язык

022.04 Дизайн (промышленный дизайн)

История Украины или физика

Творческий конкурс (рисунок и живопись)

183 Технологии защиты окружающей среды, образовательная программа Экологическая инженерия автотранспортной деятельности

Математика

Физика или биология

История Украины

Математика или иностранный язык

183 Технологии защиты окружающей среды, образовательная программа Технологии защиты окружающей среды на автозаправочных комплексах и предприятиях строительной индустрии

Математика

География или иностранный язык

192 Строительство и гражданская инженерия

Математика

Физика или иностранный язык

Математика

География или история Украины

193 Геодезия и землеустройство

Математика

География или история Украины

194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии

Математика

Физика или география

124 Системный анализ

Математика

Иностранный язык или география

076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

История Украины

Математика или география

275.03 Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)

Математика

Физика или иностранный язык

История Украины

Математика или иностранный язык

122 Компьютерные науки

Математика

Физика или иностранный язык

История Украины или иностранный язык

121 Инженерия программного обеспечения

Математика

Физика или иностранный язык

История Украины или иностранный язык

029 Информационное, библиотечное и архивное дело

История Украины

Математика или иностранный язык

География или иностранный язык

071 Учет и налогообложение

Математика

Иностранный язык или география

История Украины

072 Финансы, банковское дело и страхование

Математика

Иностранный язык или география

История Украины

073 Менеджмент

Математика

Иностранный язык или география

История Украины

075 Маркетинг

Математика

Иностранный язык или география

242 Туризм

Иностранный язык

География или математика

История Украины

Иностранный язык или география

051 Экономика

Математика

Иностранный язык или география

История Украины

081 Право

История Украины

Математика или иностранный язык

015.20 Профессиональное образование (транспорт)

Математика

Физика или химия, или биология, или иностранный язык

История Украины

Математика или иностранный язык

035.041 Филология (германские языки и литературы (перевод включительно), первый – английский)

Иностранный язык

История Украины или география

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уровень высшего образования

Размер платы за обучение для поступающих в 2020 г., USD/учеб. год (по курсу НБУ)

форма получения образования

дневная

заочная

Бакалаврский

1500

790

Магистерский

1700

900

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО