logo

Аспірантура та докторатура в Національному транспортному університеті функціонує з 1947 року.

Трансформація наукових спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти НТУ

Наукова спеціальність (перелік 2011) Наукова спеціальність (перелік 2016)
05.02.04 Теpтя та зношування в машинах 131 Прикладна механіка
05.23.17 Будівельна механіка
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки 142 Енергетичне машинобудування
05.13.06 Інформацiйнi технологiї 122 Комп’ютерні науки
05.13.22 Управлiння проектами і програмами 073 Менеджмент
05.22.02 Автомобiлi та тpактоpи 274 Автомобільний транспорт
133 Галузеве машинобудування
05.22.11 Автомобiльнi шляхи та аеpодpоми 192 Будівництво та цивільна інженерія
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та cпоруди
05.23.17 Будівельна механіка
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія
05.22.01 Тpанспоpтнi системи 275 Транспортні технології (за видами)
073 Менеджмент
05.22.20 Експлуатацiя та ремонт засобiв транспорту
08.00.04 Економіка та управління підприємствами 051 Економіка

Спеціалізовані вчені ради

Шифр спеціалізованої вченої ради

Шифр та назва наукової спеціальності

Д 26.059.01 05.13.06 – Інформаційні технології
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Д 26.059.02 05.22.01 – Транспортні системи
05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми
05.23.17 – Будівельна механіка
Д 26.059.03 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах
05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки
05.22.02 – Автомобілі та трактори
05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Д 26.059.04 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

В університеті сформовані і багато років плідно працюють чотири спеціалізовані вчені ради по захисту як кандидатських, так і докторських дисертацій з 10 спеціальностей.

Умови прийому до аспірантури

Підготовка в аспірантурі Національного транспортного університету здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною та вечірньою) та заочною формами здобуття освіти.
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури Національного транспортного університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Вступ на навчання до аспірантури Національного транспортного університету здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі Національного транспортного університету за очною (денною) формою здобуття освіти.
На навчання до докторантури Національного транспортного університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Фінансування підготовки в аспірантурі та докторантурі Національного транспортного університету здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі Національного транспортного університету становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного транспортного університету в 2024 році

Корисна інформація

Оцінювання якості підготовки в аспірантурі

З метою оцінки якості підготовки аспірантів за кожною з освітньо-наукових програм університету запрошуємо аспірантів відповісти на питання анонімної анкети, данні якої будуть аналізуватися узагальнено.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Академічна доброчесність аспірантів

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному університеті

Стипендія

Відповідно до Постанови КМУ від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами та доповненнями) стипендія аспірантів складає 90% посадового окладу викладача.

З 01.01.2020 р. академічна стипендія аспірантів очної (денної) форми навчання становить 6705,00 грн. на місяць.

Трудова діяльність у вільний від навчання час

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами та доповненнями) у період навчання в аспірантурі аспіранти мають право на роботу у позанавчальний час у режимі неповного робочого  часу (але не більше як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія виплачується у повному обсязі.

Нормативно-правова база підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук

Починаючи з 1.09.2016 року Національний транспортний університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Відповідність наукових спеціальностей переліку 2011 року новим науковим спеціальностям переліку 2015 року визначається Наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266» з доповненнями та уточненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 1 лютого 2017 р. № 53).

Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук можуть бути науково-педагогічні працівники (співробітники) НТУ, які відповідають кадровим вимогам, зазначеним у Додатку 12 до Ліцензованих умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 та у Постанові КМУ № 347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187».

Розмір стипендії аспірантів і докторантів визначається Постановою КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами),

Порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук визначається Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами. Бюлетень ВАК України №5 –  2009 року.

Вимоги  до  оформлення  дисертацій затверждено наказом Міністерства освіти  і науки України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Можливість академічної мобільності аспірантів регламентується Постановою Кабінету міністрів України № 579 від 12.08.2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

Порядок присвоєння вчених звань визначається Постановою КМУ № 308 від 25 квітня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656».

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

«Порядок захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (для аспірантів вступу 2016 року та пізніше) визначений Постановою КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) (проєкт)

Постановою КМУ № 979 від 21.10.2020 року  внесено низку суттєвих змін до Порядку проведення експерименту з присудження ступеню доктора філософії “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016р. № 567 і від 6 березня 2019р. № 167”

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text)

Вимоги до оформлення дисертаційних робіт https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Нормативні документи з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук в Національному транспортному університеті

Положення про Відділ аспірантури та докторантури Національного транспортного університету

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного транспортного університету

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному транспортному університеті

Положення про порядок прикріплення до Національного транспортного університету здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Порядок проведення атестації аспірантів  Національного транспортного університету  про виконання індивідуального плану

Порядок попередньої експертизи та захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в рамках проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Порядок вибору/зміни теми дисертаційного дослідження аспірантів Національного транспортного університету

Порядок вибору навчальних дисциплін аспірантами Національного транспортного університету

Вимоги до наукових керівників (консультантів) здобувачів вищої освіти ступеня кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук Національного транспортного університету

Положення про педагогічну практику аспірантів Національного транспортного університету

Таблиці відповідності для докторів філософії PhD

Порядок утворення разової спеціалізованої ради та процедури захисту дисертації щодо присудження ступеня доктора філософії в Національному транспортному університеті

Порядок проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації щодо присудження ступеня доктора філософії в Національному транспортному університеті


Адреса: м. Київ-10, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, кімната № 324
Телефон: (044) 280-08-13.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО