logo

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

Діяльність аспірантури в Україні регламентується Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, яке затверджене Постановою КМ України № 309 від 01 березня 1999 року.

Аспірантура та докторатура в Національному транспортному університеті плідно функціонує з 1947 року.

Трансформація наукових спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти НТУ

Наукова спеціальність (перелік 2011) Наукова спеціальність (перелік 2016)
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла 113 Прикладна математика
01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми
05.02.04 Теpтя та зношування в машинах 131 Прикладна механіка
05.23.17 Будівельна механіка
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки 142 Енергетичне машинобудування
05.13.06 Інформацiйнi технологiї 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація процесів керування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
05.13.22 Управлiння проектами і програмами 073 Менеджмент
124 Системний аналіз
05.22.02 Автомобiлi та тpактоpи 274 Автомобільний транспорт
113 Галузеве машинобудування
05.22.11 Автомобiльнi шляхи та аеpодpоми 192 Будівництво та цивільна інженерія
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та cпоруди
05.23.17 Будівельна механіка
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія
05.22.01 Тpанспоpтнi системи 275 Транспортні технології (за видами)
073 Менеджмент
05.22.20 Експлуатацiя та ремонт засобiв транспорту
08.00.04 Економіка та управління підприємствами 051 Економіка

Спеціалізовані вчені ради

Шифр спеціалізованої вченої ради

Шифр та назва наукової спеціальності

Д 26.059.01 05.13.06 – Інформаційні технології
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Д 26.059.02 05.22.01 – Транспортні системи
05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми
05.23.17 – Будівельна механіка
Д 26.059.03 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах
05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки
05.22.02 – Автомобілі та трактори
05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту
К 26.059.04 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

В університеті сформовані і багато років плідно працюють чотири спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій з 10 спеціальностей. Три з них з правом захисту як кандидатських, так і докторських дисертацій, та одна рада по прийому захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Умови прийому до аспірантури

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку.

За рішенням Вченої ради університету при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних іспитах, враховується також середній бал диплома про вищу освіту.

Термін навчання для аспірантів – 4 роки.

Правила прийому до аспірантури Національного транспортного університету в 2020 році

 

 


Адреса: м. Київ-10, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, кімната № 324
Телефон: (044) 280-08-13.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО