logo

danchuk-v-d

Данчук Віктор Дмитрович — декан факультету транспортних та інформаційних технологій Національного транспортного університету.

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України.

Заступники декана:

gerdjot-g-iГержод Галина Іванівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент.

Мейш Юлія Анатоліївна, професор кафедри вищої математики, доктор технічних наук.

Лебідь Вікторія Вікторівна, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, кандидат технічних наук.

Факультет транспортних та інформаційний технологій є навчально-науковим і адміністративно-структурним підрозділом Національного транспортного університету. Освітня діяльність факультету здійснюється за спеціальностями: «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

При цьому підготовка студентів в рамках кожного напряму здійснюється за такими фаховими спрямуваннями:

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»:

  • Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт);
  • Організація міжнародних перевезень;
  • Організація митного контролю на транспорті;
  • Транспортні системи міст;
  • Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління;
  • Організація і регулювання дорожнього руху.

«Комп’ютерні науки»:

  • Інформаційні управляючі системи та технології;
  • Системи штучного інтелекту;
  • Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг.

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

  • Документознавство та інформаційна діяльність.

На факультеті працює 130 висококваліфікованих наукових та педагогічних працівників і навчається майже 1350 студентів денної форми навчання. Факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

До складу факультету входять 6 кафедр:

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. Завідувач кафедри – Аль-Амморі Алі Нурддинович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра інформаційних систем і технологій. Завідувач кафедри – Гавриленко Валерій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Кафедра є випускаючою, готує бакалаврів за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення»; магістрів за спеціалізаціями «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи штучного інтелекту» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторінг» спеціальності «Комп’ютерні науки».

Кафедра транспортних технологій. Завідувач кафедри – Хабутдінов Рамазан Абдуллайович, доктор технічних наук, професор, нагороджений знаком «За наукові досягнення». Сфера наукових інтересів: наукові основи формування енергозберігаючих технологій автомобільних перевезень. Кафедра є випускаючою, готує фахівців за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)», спеціалізація «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. Завідувач кафедри – Поліщук Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Почесний автотранспортник України, Почесний дорожник України, нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Кафедра є випускаючою, готує фахівців за спеціальностями: «Організація і регулювання дорожнього руху»; «Транспортні системи», спеціалізації: «Транспортні системи міст», «Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління».

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. Завідувач кафедри – Прокудін Георгій Семенович, доктор технічних наук, професор, академік Української академії економічної кібернетики, нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Кафедра є випускаючою, готує фахівців за спеціальністю: «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)», спеціалізації: «Організація міжнародних перевезень», «Організація митного контролю на транспорті».

Кафедра вищої математики. Завідувач кафедри – Гуляєв Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

На факультеті проводиться активна науково-дослідна робота. Протягом останніх десяти років сформовано ряд наукових шкіл, що знайшли своє визнання у міжнародному науковому співтоваристві. Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедр факультету є такі: загальна теорія систем та математичне моделювання систем розвитку, розробка наукових основ функціонування квазіінтелектуальних мережевих інформаційних систем в освіті та на транспорті, розробка теорії транспортних процесів і систем, розробка загальної теорії транспортних накопичувальних систем, розробка методологічних принципів управління рухом на автомобільних дорогах, проектування автоматизованих систем управління рухом, розробка фундаментальних основ комп’ютерної інженерії дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями, моделювання задач оптимізації і математичного програмування та створення на їх основі технічних засобів, гідромеханіка підземних вод, коливальні процеси оболонок при обертанні, впровадження сучасних комп’ютерних технологій в економічних та інженерних розрахунках, застосування інформаційних технологій при навігації та управління на транспорті, формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень, формування раціональних маршрутних систем, розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій, удосконалення методів організації дорожнього руху, розробка методології удосконалення транспортних систем міст, дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв, математичні моделі та аналіз структурно-динамічних характеристик і механізмів взаємодії в неупорядкованих конденсованих речовинах, фізика фазових структурних перетворень у сегнетоелектричних кристалах при різних температурах.

Факультет розвиває творчі і професійні контакти з навчально-дослідницькими закладами в Україні, СНД, Польщі, Франції. Посилюються міжнародні зв’язки з університетами Німеччини, Ізраїлю, США та інших країн. Має місце активна співпраця з підприємствами автомобільної та дорожньою галузей. Укладено та підписано ряд угод про співпрацю зі Службою міжнародних автомобільних перевезень України (СМАП), Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП), ДАІ, з такими корпораціями, як «УкрАВТО», «AIS» та «NIKO».

Факультет бере активну участь у міжнародному науковому і навчальному співробітництві в рамках виконання міжнародних проектів. Зокрема, в рамках виконання проекту TEMPUS TACIS VETLOG «Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики в Україні» розроблено ряд курсів дистанційного навчання.

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, М. Бойчука 42, к. 203
Телефон: (044)-284-66-01

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО