logo

Національний транспортний університет сьогодні – один з провідних навчальних і наукових центрів незалежної України. Заснований розпорядженням Ради Народних комісарів СРСР № 11.06-р від 7 листопаду 1944 року, як Київський автомобільно-дорожній інститут. З перших днів свого існування приділяє велику увагу розвитку наукової діяльності професорсько-викладацького складу.

Фундаторами науки були такі видатні науковці як: механік і математик, доктор технічних і фізико-математичних наук М.О.Лаврентьєв (академік і віце-президент АН СРСР, академік України і ряду країн світу, лауреат Ленінської і Державних премій, двічі Герой Соціалістичної Праці, засновник і голова Сибірського відділення АН СРСР), вчений в галузі машинобудування і сільськогосподарської механіки, академік АН України А.О. Василенко, видатний будівельник автомагістралей, лауреат Державної премії СРСР професор Д.А. Руденко, фізико-хімік професор В.А. Ройтер (пізніше – академік АН України, Заслужений діяч науки УРСР), вчений в галузі металургії, лауреат Державної премії СРСР О.О. Січов, математик і механік М.О. Кільчевський (пізніше – академік АН України), фахівець у галузі теорії імовірностей і математичної статистики член-кореспондент АН України І.І. Гіхман, механік член-кореспондент АН України О.М. Пеньков, радіотехнік член-кореспондент АН України С.І. Тетельбаум, Заслужений діяч науки і техніки України член-кореспондент АН України І.А. Кириєнко та інші.

Значна роль у всебічному розвитку науки і творчої активності науковців університету належить створеному у 1964 році науково-дослідному сектору, а в подальшому науковій частині, якими в різні роки успішно керували В.Д. Шевченко, П.Й. Шумляківський, Л.П. Барилович.

У 2000 році на базі наукової частини наказом № 326 від 29.12.2000 р. було створено науково-дослідний інститут “Проблем транспорту і будівельних технологій”.

Основні напрями наукових досліджень інституту:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави:

 • Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики.
 • Механіка деформівного твердого тіла.
 • Механіка рідини, газу та плазми.
 • Проблеми освіти в сучасних умовах.
 • Інтеграція науки і освіти в світовий простір.
 • Культура сучасного українського суспільства: сутність, національна своєрідність, функції, закономірності розвитку.

Енергетика та енергоефективність:

 • Оптимізація тягово-швидкісних, економічних та екологічних властивостей засобів транспорту.
 • Забезпечення надійності та системної ефективності методів, моделей технологій їх виробництва, ремонту і експлуатації.
 • Механіка транспортних засобів та споруд.
 • Методологічні аспекти розвитку транспортного будівництва в умовах ринкової економіки.
 • Будівництво та експлуатація автомобільних доріг, аеродромів та мостів і тунелів.

Інформаційні та комунікаційні технології:

 • Проблеми формування раціональних транспортних та логістичних систем і забезпечення ефективного функціонування їх складових елементів.
 • Розробка математичних моделей, комп’ютерне моделювання.

Раціональне природокористування:

 • Енергозберігаючі технології при автомобільних перевезеннях.
 • Покращення паливної економічності та екологічних показників транспортних засобів.
 • Комплексне вирішення проблем раціонального вибору транспортних засобів при їх експлуатації.

Нові речовини і матеріали:

 • Дослідження, створення та впровадження нових будівельних матеріалів.

На сьогоднішній день наукові дослідження в інституті виконуються 495 науково-педагогічними працівниками, в тому числі 65 докторів наук, професорів; 262 кандидатів наук, доцентів; 18 дійсних членів і член-кореспондентів галузевих академій України та інших держав; 8 Заслужених діячів науки і техніки України; 3 Заслужених працівників транспорту; 12 Заслужених працівників народної освіти України; 5 Лауреатів Державної премії України; 2 Лауреата премії Академії будівництва України ім. акад. Буднікова, 1 Заслужений юрист України та 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 1 Заслужений художник України.

Структура наукових досліджень за джерелами фінансування:

 • держбюджетні (фундаментальні дослідження та прикладні розробки), що фінансуються за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України (15,49 % від обсягу фінансування);
 • за держзамовленням;
 • держбюджетні ДФФД;
 • міжнародне науково-технічне співробітництво (9,6 % від загального фінансування);
 • госпдоговірні, які виконуються на замовлення підприємств та організацій за їх кошти (74,91 % від загального фінансування);
 • пошукові дослідження, які виконуються викладацьким складом в межах свого робочого часу (25,4 % від загальної кількості робіт);
 • міжнародні гранти;
 • наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні.

Питома вага держбюджетних досліджень в загальному обсязі виконаних робіт становила у 2020 році 15,49 %, міжнародне науково-технічне співробітництво 9,6 %, а госпдоговірних – 74,91%.

Структура управління та організаційного забезпечення науково-дослідних робіт НДІ

Славінська Олена Сергіївна – проректор з наукової роботи Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України.

E-mail: elenaslavin9@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Шпиг Альона Юріївна – директор інституту, кандидат технічних наук, доцент.

E-mail: alena-87@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 


Цвілюк Ольга Дмитрівна – керівник відділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Адреса: Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 506.

Телефон: +38 (044) 288-71-01.

E-mail: olga_zvl@ukr.net

 

 

 

Службові обов’язки:

 • Забезпечення правової охорони об’єктів промислової власності університету, організація патентно-ліцензійної роботи, захист прав інтелектуальної власності, що належить університету.
 • Виявлення комерційно цінних наукових розробок університету, проведення маркетингових досліджень, комерційна реалізація винаходів.

Ларчина Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник.

Адреса: Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. і258.

Телефон: +38 (044) 280-20-77.

E-mail: iv_60@ukr.net

Службові обов’язки:

 • Забезпечення кафедр і наукових підрозділів нормативною і інформаційною документацією, рішеннями Науково-технічної ради, доведення та ознайомлення з планами, тематикою НДР, що фінансується за кошти державного бюджету з метою виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт транспортної галузі.
 • Методична допомога з питань оформлення і складання документації для проведення НДР.
 • Збір, аналіз і узагальнення інформації про науково-дослідну роботу кафедр і підрозділів університету.
 • Збір і аналіз інформаційних звітів про наукову діяльність кафедр і наукових підрозділів, підготовка статистичних звітів.
 • Підготовка статистичної звітності.

 

Духненко Яна Сергіївна – провідний фахівець.

Адреса: Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. і258.

Телефон: +38 (044) 280-20-77.

E-mail: yana.duhnenko@gmail.com

 

 

 

 

 

Службові обов’язки:

 • Організаційне керівництво і контроль за додержанням стандартів і ДСТУ при виконанні наукових досліджень.
 • Забезпечення нормативною документацією.
 • Здійснення обов’язкового технічного нормоконтролю документації та науково-технічних звітів.
 • Організація і проведення НДР студентів.
 • Організація та проведення наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Організовує друк програм та тез на конференцію, оголошень, забезпечує кафедри друкованими матеріалами на конференцію.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО