logo

Оголошується конкурсний відбір для студентів освітнього рівня “бакалавр” на отримання стипендії в рамках програми Еразмус+ (Universidad Politécnica de Cartagena, Spain)

Оголошується конкурсний відбір для студентів освітнього рівня “бакалавр” на отримання стипендії в рамках програми Еразмус+ академічна мобільність для навчання у осінній семестрі 2023-2024 н.р.

До уваги бакалаврів!

Спеціальності: «Менеджмент», «Туризм», «Інженерія», «Цивільна інженерія», «Архітектура»

Кінцевий термін подачі документів: 14 квітня 2023 року

Претенденти на стипендію мають подати наступні документи англійською мовою:

  1. CV у форматі EUROPASS;
  2. Мотиваційний лист;
  3. Завірену довідку успішності;
  4. Сертифікат про знання англійської мови.

Пакет документів в електронному вигляді має бути зібраний в один файл у форматі pdf, у такому порядку, як вони зазначені у переліку, назва файлу має містити назву університету та прізвище претендента: Cartagena2023_Svitlychna.

Прохання надсилати пакет документів електронною поштою на адреси: kharuta_vitaliy@ukr.net

Окремо студенти подають: Мовою оригіналу: копії статей, патентів, тез конференцій, сертифікатів участі в олімпіадах, конкурсах інноваційних проєктів та наукових роботах за фахом.

 Відбір кандидатів проходитиме на конкурсній основі.

У випадку відсутності у претендента на участь в кредитній мобільності сертифікату, що підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2, студент здає іспит з іноземної мови.

Дата іспиту та співбесіди буде оголошена окремо.


The competitive selection for students of educational level “Bachelor” for obtaining a scholarship within the framework of the Erasmus program + academic mobility for studying in the Autumn semester 2023-2024 is announced.

To the attention of bachelors!

Specialty: Management; Tourism; Engineering; Civil Engineering; Architecture

Deadline: April 14, 2023

Applicants for scholarship must submit the following documents in English:

  1. CV in EUROPASS format;
  2. Motivation letter;
  3. Certified certificate of success;
  4. Certificate of English language proficiency.

The electronic documents package must be assembled into a single pdf file in order in which they are listed, the filename must contain the university name and the applicant’s last name: Cartagena2023_Svitlychna.

Please send a package of documents by e-mail to addresses: kharuta_vitaliy@ukr.net

Separately, students submit: In the language of the original: copies of articles, patents, theses of conferences, certificates of participation in competitions, contests of innovative projects and scientific works on specialty.

The selection of candidates will be held on a competitive basis.

In case of absence from the applicant for participation in credit mobility, a certificate confirming possession of a foreign language at level B2, a student passes a foreign language exam.

The exam date and the interview will be announced separately.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО