logo

Завідувач кафедри – Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, професор, член науково-методичної ради МОН України за спеціальністю 101 «Екологія», експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, член-кореспондент Транспортної Академії України, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я, нагороджена нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти», «Софія Русова». Має понад 360 публікацій, з них наукових робіт за профілем кафедри 260 наукових, у т.ч. 16 документів авторського права, 85 наукових праць,  опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та в 26  одноосібних та колективних колективних монографіях. Взяла участь у понад 150 міжнародних та вітчизняних конференціях.

 

Кафедра заснована у 2006 році під назвою «кафедра екології та безпеки життєдіяльності». Першим в.о.завідувача кафедри був Скорченко Віктор Федорович – доктор технічних наук, професор, автор та співавтор понад 150 наукових праць, серед яких навчальні посібники з грифом МОН України: «Основи транспортної екології» (В. Ф. Скорченко, 1998); «Економіка довкілля» (Б. М. Пунько, В. Ф. Скорченко).

З 2007 р. по 2015 р. кафедру очолював проф. Матейчик Василь Петрович – доктор технічних наук, професор, декан автомеханічного факультету, член експертної ради з транспорту Міністерства освіти і науки України, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

На виконання рішення Вченої Ради НТУ від 27.01.2022 року (протокол №1) та наказу №24 від 27.01.2022 року назву кафедри змінено на «кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища».

Основним завданням кафедри є забезпечення екологічної підготовки фахівців для транспортно-дорожнього комплексу України.

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 101 «Екологія» освітньою програмою «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньою програмою «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності», а також другого (магістерського) рівня за спеціальностями 101 «Екологія» освітньою програмою «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища».

Кафедра запровадила і сертифікувала в НТУ систему екологічного менеджменту (СЕМ) відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2010, яка поширюється на навчальний процес, що забезпечує екологічну підготовку студентів і співробітників.

Викладачі кафедри:

Хрутьба Вікторія Олександрівна – професор кафедри, доктор технічних наук, професор

Матейчик Василь Петрович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник транспорту України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», подяками Київського міського голови за вагомий внесок у поліпшення екологічного стану міста

Барабаш Олена Василівна – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України з акредитації освітніх та освітньо-наукових програм за спеціальностями 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 101 «Екологія» та 091 «Біологія», член Міжнародної Асоціації Екологів Університетів

Глухонець Андрій Олексійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук

Кобзиста Оксана Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент, член ТК 82 «Охорона довкілля»

Коломієць Сергій Валерійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук

Крюковська Леся Іванівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, експерт Національного агентства з акредитації України, член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я;

Кухтик Наталія Олександрівна – доцент кафедри, доктор філософії за спеціальністю «Автомобільний транспорт», доцент;

Лисак Роксолана Станіславівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я;

Морозова Тетяна Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України з акредитації освітніх програм за спеціальностями 101 «Екологія», експерт конкурсу з відбору проектів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, член Української частини Дністровської Комісії, член Басейнової ради Дністра, голова Наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги, експерт Професійної асоціації екологів країни, член Громадської ради при Державному водному агентстві України

Сусло Степан Титович – доцент кафедри, доцент, дійсний член (академік) Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, дійсний член (академік) та почесний професор Академії безпеки та основ здоров’я

Чуваєв Петро Іванович – доцент кафедри

Цюман Євгенія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, член ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників», дійсний член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я;

Хорькова Галина Василівна – старший викладач кафедри

Самойленко Іван Вікторович – асистент кафедри

Спасіченко Оксана Вікторівна – завідувач навчальної лабораторії, асистент кафедри (за сумісництвом)

Бондар Олена Олексіївна – завідувач навчальної лабораторії, асистент кафедри (за сумісництвом)

 

Основні наукові та начально-методичні праці викладачів кафедри за 2022-2023 рік:

 1. A strategic analysis of the prerequisites for the implementation of waste management at the regional level. Iryna Kotsiuba, Olena Herasymchuk, Volodymyr Shamrai, Vitalina Lukianova, Yevheniia Anpilova, Oksana Rybak, Iulia Lefter // Volume 24, Issue 1, 2023, p. 55-66 https://doi.org/10.12912/27197050/154918
 2. Khrutba, V., Kharchenko, A., Khrutba, Y., Kolbasin, M., Tsybulskyi, V., Silantieva, I., & Lysak, R. (2022). Applying a design mindset to develop a prototype of an electronic service for assessing the impact on the environment . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(118), 6–15. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.262356 (Sсopus)
 3. Iryna Kotsiuba, Vitalina Lukianova, Yevheniia Anpilova, Tetiana Yelnikova, Olena Herasymchuk, Oksana Spasichenko The Features of Eutrophication Processes in the Water of Uzh River // Ecological Engineering & Environmental Technology 2022, 23(2), 9–15 https://doi.org/10.12912/27197050/145613 ISSN 2719-7050 , License CC-BY 4.0
 4. Дичко А. О., Барабаш О. В. Біоіндикація та біометрія екосистем: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023 . 249 с.
 5. Кухтик Н.О. Кухтик В.В., Барабаш О.В. Характер зміни концентрацій забруднюючих речовин у відпрацьованих газах в процесі руху легкового автомобіля. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Вип. 53(3). К.: НТУ, 2022. –С. 210-217 Режим доступу: https://doi.org/10.33744/2308-6645-2022-3-53-210-217
 6. Барабаш О. В., Вайганг Г. О. Кухтик Н. О. Розроблення процедури та моделі вибору управлінських підходів під час впровадження системи екологічного менеджменту на автотранспортному підприємстві. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Випуск 111. К.: НТУ, 2022. С. 41-51
 7. Живко З.Б., Васильчак С.В., Цюман Є.С., Кужель Н.Л. Управлінські засади адаптивної безпекової політики державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 7-8 (254-255). – К., 2022. С.80-86 URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.7323327
 8. Міщенко М.І., Цюман Є.С. Сучасний стан діяльності транспортного сектору України. Вісник Національного транспортного університету: Науковий журнал. Серія «Економічні науки». Київ. 2022. Вип. 4 (54). С. 151-157 URL: https://doi.org/10.33744/2308-6645-2022-4-54-151-157
 9. Навроцька Т.А., Заяц О.В., Цюман Є.С. Didital – технології в управлінні автотранспортного підприємства. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науковий журнал. Серія «Менеджмент». Київ. 2022. Вип. 112. С. 380-386 URL: https://doi.org/10.33744/0365-8171-2022-112-380-386
 10. Tsiuman M., Sosida S., Tsiuman Ye., Smieszek M., Mosciszewski Ja. Investigation of parameters of the fuel supply system of the spark ignition engine using alcohol fuels. Transport Means Engineering – Operation, Fuels And Safety – Selected Issues. Monograph No. 23. Series: Mechanical Engineering. Scientific Editors: Kazimierz Lejda, Pawel Wos. Rzeszów. Publishing House of Rzeszow University of Technology. 2022. 91-100 p.p.
 11. Хрутьба, В. О. Словник-довідник термінів з управління екологічними проєктами : навчально-довідкове видання для здобувачів за освітніми програмами спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 073 «Менеджмент», / В. О. Хрутьба, В. І. Зюзюн, Р. С. Лисак ; НТУ, Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 2022. – 38 с.
 12. Основи безпеки людини : навчальний посібник для здобувачів першого та другого рівні вищої освіти за всіма освітніми програмами : електронне мережне навчальне видання / В. О. Хрутьба, В. І. Зюзюн, Г. В. Хорькова, О. В. Спасіченко ; НТУ, Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 2022. – 225 с.
 13. Управління екологічними проєктами : навчальний посібник здобувачів за освітніми програмами спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 073 «Менеджмент» / В. О. Хрутьба, В. І. Зюзюн, Ю. С. Хрутьба та ін. ; НТУ, Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 2022. – 186 с.
 14. Літературний письмовий твір наукового характеру «Побудова імітаційної моделі транспортних потоків вулично-дорожньої мережі» Вайганг Г. О., Комар К. В., Барабаш О. В., Іларіонов О. Є. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 115315 від 14.10.2022.
 15. Літературний письмовий твір наукового характеру «Інтегральний показник безпеки руху» Вайганг Г. О., Барабаш О. В., Комар К. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір № 115316 від 14.10.2022.
 16. Цюман Є.С. Державно-приватне партнерство як механізм забезпечення сталого розвитку для відновлення країни. «Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. ISSN 2311-3405 ВД «Гельветика», 2023. №1(490) С. 227-234. URL: https://doi.org/10.15589/znp2023.1(490).27
 17. Tsiuman, Ye., Tsiuman, M., Morozov, A. (2023). Evaluation of Automobile Road Construction Environmental and Economic Efficiency Based on Public-Private Partnership. In: Boichenko, S., Yakovlieva, A., Zaporozhets, O., Karakoc, T.H., Shkilniuk, I., Dalkiran, A. (eds) Sustainable Transport and Environmental Safety in Aviation. Sustainable Aviation. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34350-6_8
 18. Tsiuman, M., Mateichyk, V., Smieszek, M., Sadovnyk, I., Artemenko, R., Tsiuman, Ye. (2023). Improving the Energy Efficiency and Environmental Performance of Vehicular Engine Equipped Within the On-Board Hydrogen Production System. In: Boichenko, S., Yakovlieva, A., Zaporozhets, O., Karakoc, T.H., Shkilniuk, I., Dalkiran, A. (eds) Sustainable Transport and Environmental Safety in Aviation. Sustainable Aviation. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34350-6_9
 19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116045 Україна. Літературний письмовий твір наукового характеру «Evaluation of Ethanol-Containing Fuel Supply Control Efficiency in Spark Ignition Engine» / М.П. Цюман, Є.С. Цюман, А.В. Яковлєва, О.С. Добровольський, С.В. Сосіда, Д.О. Савостін-Косяк (Україна). – заяв. № с202205464; зареєстр. 23.01.2023.
 20. Цюман, Є.С., Зюзюн В.І. Циркулярна економіка : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] : електронне мережне навчальне видання / Є.С. Цюман, В.І. Зюзюн ; НТУ, Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 2023. – 133 с.
 21. Цюман Є.С. Практикум до вивчення дисципліни “Еколого-економічний аналіз діяльності підприємства” [Текст] : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм здобуття вищої освіти за спеціальністю 101 “Екологія”, освітньою програмою “Екологія” / Є.С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 2023. – 65 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності
 • Обґрунтування застосування сучасних інноваційних підходів при розробці методів та способів підвищення рівня екологічної безпеки та безпеки людини
 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища транспортними потоками
 • Оцінка впливу на довкілля об’єктів транспортної галузі
 • Розробка національних стандартів оцінки впливу на довкілля транспортних систем
 • Розробка моделей та методів управління природною та техногенною безпекою об’єктів критичної інфраструктури транспорту
 • Підвищення ефективності реалізації проектів програми сталого розвитку транспорту
 • Підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємств
 • Розвиток науково-методичних основ технологій розроблення та застосування екологічно дієвої системи екологічного управління
 • Розробка методів та критеріїв оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції транспортних споруд
 • Розробка моделей та методів управління екологічними проектами та програмами
 • Технології сучасного біомоніторингу
 • Фундаментальні питання популяційної екології та екосистемології
 • Розроблення і впровадження методів екологічного моніторингу та систем біоіндикації, моніторингові дослідження стану довкілля й біоти екосистем
 • Розвиток природно-заповідного фонду України
 • Наукові засади процесів водопідготовки та водоочистки
 • Вивчення сучасних методів та процесів управління поводженням з відходами
 • Підвищення якості вищої освіти
 • Підвищення якості вищої освіти

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчаються 15 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, к. 312.

Телефон: +38 (044) 288-51-00

E-mail:  ecology@ntu.edu.ua

Сайт кафедри

Сторінка кафедри в соцмережі facebook

Ми в Telegram

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО