logo

shevchuk-l-o

Завідувач  кафедри – Шевчук Леся Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу (викладає англійську мову), нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України

 

Кафедра іноземної філології та перекладу заснована  у листопаді 2012 року. Створення кафедри відбулося у зв’язку з необхідністю відкриття нової спеціальності, що пов’язана зі зростаючою потребою у підготовці фахівців спеціальності 035 «Філологія», які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами.

З січня 2014 року дотепер кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Леся Олексіївна – високопрофесійний фахівець, лектор і просто доброзичлива молода людина.

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти з зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів з-за кордону вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації.

Тому НТУ розпочав у 2009 році підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», перший випуск яких відбувся у 2013 р., та у 2013 році започатковано підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 «Переклад», перший випуск яких відбувся у 2014 р. У 2020 році НТУ розпочато набір за магістерською програмою спеціальності 035 «Філологія».

Викладачі кафедри:

Леміш Наталія Євгенівна – професор, доктор філологічних наук (англійська мова)

Москаленко Олена Іванівна – професор, доктор педагогічних наук (англійська мова)

Бакуменко Олександра Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська, німецька мови)

Губіна Оксана Юріївна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська, німецька мови)

Джурило Аліна Петрівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська, німецька мови)

Єгорова Анна Вікторівна – доцент, доктор філософії (англійська мова)

Косіцька Ольга Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук (латинська мова)

Литнєва Ганна Павлівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Мартиненко Олена Євгенівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Мозгова Ярослава Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська, німецька мови)

Подсєвак Катерина Сергіївна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська мова)

Васильківська Людмила Олександрівна – старший викладач (німецька мова)

Мошковська Людмила Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Сілютіна Ірина Олександрівна – асистент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Кафедра забезпечує підготовку (бакалаврів та магістрів) за фахом для транспортно-дорожнього комплексу і включає таку спеціальність базової підготовки як 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Міжнародні зв’язки випускової кафедри.

Кафедра підтримує наукові та творчі зв’язки з вищими учбовими закладами України, зокрема:

 • Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом; Вінницьким політехнічним університетом;
 • Білоруським Національним політехнічним університетом;
 • Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова;
 • Національним авіаційним університетом та іншими.

Викладачі кафедри проходять наукові стажування за кордоном:

 • Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща);
 • стажування в університеті м. Падерборна (Німеччина) у рамках проекту Tempus IB, а також виступають на міжнародних конференціях;
 • американський літній інститут підвищення кваліфікації “The Idea of America: A look at US Government, Society, and Innovation in the early 21st century” (під егідою посольства США в Україні).

Кафедра співпрацює з існуючими в Україні філіями таких відомих установ, як Linguist, American House та British Council, Pearson Office. Викладачі кафедри відвідують семінари, презентації нової навчальної літератури, які проводились фахівцями вищезазначених закладів. Також кафедра іноземної філології та перекладу підтримує міжнародні зв’язки із зарубіжними фахівцями науково-дослідного центру Ryan Research International (США). Фахові статті науково-педагогічних працівників кафедри публікуються у закордонних виданнях.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (усний/письмовий)» для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», автори: Мошковська Л.М., Шевчук Л.О. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 77191. Заявл. 16.02.2018; Зареєстр. 27.02.2018.
 • Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни «Практичний курс англійської мови» (частина 1) для студентів І і IІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», автори: Мартиненко О. Є., Шевчук Л. О. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 86146. Заявл. 20.12.2018; Зареєстр. 20.02.2019.
 • Фонетика англійської мови: практичний курс. Навчальний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія», автори: Єгорова А.В., Шевчук Л.О. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61952 від 09.07.2015. Свідоцтво № 61563 від 08.09.2015.
 • Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», галузь знань 0203 «Гуманітарні науки» (перелік 2010р.) / за спеціальністю 035 «Філологія», автори: Мозгова Я.О., Єгорова А.В., галузь знань 03 «Гуманітарні науки» (перелік 2015 р.) Національний транспортний університет. Свідоцтво  № 77192 (27.02.2018).
 • Методичні вказівки для домашнього читання з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» галузь знань 0203 «Гуманітарні науки» (перелік 2010 р.) / за спеціальністю 035 «Філологія», автори: Джурило А. П., Васильківська Л.О., галузь знань 035 «Гуманітарні науки» (перелік 2015 р.)» №82208 (11.10.2018)
 • Introduction to University studies with extensive readings related to transportation (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів технічної освіти), автори: Мозгова Я. О., Шацька О. П., Шеверун Н. В., Шипіцина Ю. В. Рішення про реєстрацію авторського права на твір № 61657 від 23.06.2015. Свідоцтво № 61349 від 20.08.2015.
 • Contrastive Lexicology of English and Ukrainian (Lecture Notes) / Н.В. Шеверун, Л. О. Загоруйко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 71 с.

Адреса: Київ, вул. М. Бойчука, 42, кімн. 600
Телефон: (044) 285-20-70
E-mail : kafedra.pereklad2020@gmail.com
Веб-сайт: https://sites.google.com/ntu.edu.ua/philology/

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО