logo

bogachevska-i-vБогачевська Ірина Вікторівна — завідувач кафедри філософії та педагогіки, доктор філософських наук, професор.

Кафедра заснована у листопаді 1944 року.

Як самостійний підрозділ, кафедра філософії та педагогіки функціонує з листопада 1964 року, хоча початки її діяльності сягають часів заснування Київського автомобільно-дорожнього інституту (1944 рік). За півстоліття її історії, разом із структурними реорганізаціями Університету, неодноразово змінювалися і сама назва кафедри, і її викладацький склад, і перелік навчальних дисциплін, і напрямки роботи. Та завжди колектив кафедри складали люди високоерудовані, енергійні, творчі, талановиті, котрі віддавали роки і десятиліття свого життя науковій діяльності, підвищенню викладацької майстерності, вихованню студентської молоді.

filosof

Викладачі кафедри:

Богачевська Ірина Вікторівна – доктор філософських наук, професор; авторка і співавторка понад 90 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – філософія релігії, лінгивістичне релігієзнавство, семіотика культури, теорія комунікації, герменевтика.

Арістова Алла Вадимівна – доктор філософських наук, професор; авторка і співавторка понад 130 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – соціологія та конфліктологія релігії, соціорелігійні процеси, міжрелігійні відносини в сучасному світі.

Синяков Сергій Васильович – професор кафедри, доктор філософських наук, професор. Сфера наукових інтересів – логіка та методологія науки, філософія господарства та управління.

Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна – професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – педагогіка вищої школи, проблеми фундаменталізації професійно-технічної освіти.

Балагура Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Сфера наукових інтересів – філософія освіти, історія і теорія педагогіки.

Волобуєва Світлана Валентинівна – доцент кафедри. Сфера наукових інтересів – науково-прикладна та практична психологія.

Доброносова Юлія Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Сфера наукових інтересів – філософія мистецтва, сучасна філософія.

Лавринович Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук. Сфера наукових інтересів – теорія держави і права, політична психологія, правологія релігії.

Ліпіч Людмила Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Сфера наукових інтересів – соціологія освіти, соціологія особистості.

Старовойт Світлана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – професійне навчання і професійна освіта та напрями їх розвитку в сучасних умовах.

Ципко Вікторія Віталіївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – теорія та методика викладання суспільствознавчих дисциплін.

Алєксєєва Катерина Іванівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук. Сфера наукових інтересів – естетика, філософія культури.

Клименко Марина Миколаївна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – педагогічна психологія.

Юрченко Едуард Анатолійович – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – філософія традиціоналізму і посттрадиціоналізму, постнекласична філософія.

Рибакова Лариса Михайлівна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – історія вітчизняної філософської думки.

Уреньова Світлана Дмитрівна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – політична теорія, політична психологія.

Теплякова Леся Василівна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – етика, психологія спілкування, ділові комунікації.

Ткаченко Владислав Володимирович – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – теорія та методика викладання, професійна освіта.

Клименко Марина Миколаївна – асистент кафедри. Сфера наукових інтересів – педагогічна психологія.

Середіна Інна Анатоліївна – завідувач навчальною лабораторією.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Доброносова Ю. Д. Естетика : навч. посібник (для напрямів підготовки 6.020207 «Дизайн», 6.020107 «Туризм») / Ю. Д. Доброносова. – К. : НТУ, 2014. – 138 с.
 2. Філософія : навчальний посібник для аспірантів і здобувачів / [Колектив авторів; за наук. ред. проф. А. В. Арістової і проф. С. В. Синякова] / рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К. : НТУ, 2013. – 248 с. (С. В. Синяков, Ю. Д. Доброносова, Л. М. Ліпіч, С. В. Волобуєва, В. В. Ципко, О. А. Лавринович, Л. М. Рибакова та ін.).
 3. Релігія – Світ – Україна. Колективна монографія в 3-х кн. – К. : УАР, 2011-2013. (Арістова А. В., у співавторстві).
 4. Синтетический характер экономической науки. ХХІ век: интеллект-революция : монография. – М.- Киев, 2012. (Синяков С. В., у співавторстві).
 5. Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози. Колективна монографія. – К. : УАР, 2011. (Арістова А. В., у співавторстві).
 6. Старовойт С. М. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Професійна педагогіка». Модуль 1-3. Для напряму 6.010104 «Професійна освіта» (для кредитно-модульної системи навчання). – К.: НТУ, 2009-2010.
 7. Арістова А.В. Релігієзнавство. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів : навч. посібник / С. М. Старовойт. – К. : НТУ, 2008. – 180 с.
 8. Філософія фінансової цивілізації. Людина у світі грошей. Наукова монографія. – Львів, 2008. (Синяков С. В., у співавторстві).
 9. Арістова А. В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання : монографія / А. В. Арістова. – К. : НТУ, 2007. – 336 с.
 10. Інноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Х. Ш. Бахтіярова; наук. ред. А. В. Арістова; упорядн. словника С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 170 с. (11,5 д.а.)
 11. Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; за науковою редакцією проф. А. В. Арістової; упорядн. словника доц. С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 186 с. (13,5 д.а.)
 12. Юрченко Е. А.Етичні засади державної влади та державного управління в країнах Стародавнього Сходу: загальні риси  // Державне управління в країнах Стародавнього Сходу / В. В. Омельчук (керівник авт.. колективу, вступ), [автор передмови Ю. С. Шемшученко] : Навчальний посібник. – К. : «МП Леся», 2015. – С.65-92 (Серія: Світові традиції державного управління. – Вип.ІІ).(2,5 д.а.) (з грифом МОН)

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри філософії та педагогіки:

 • філософські виміри освіти і сучасні технології освітньої діяльності;
 • фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору.

Підготовка наукових кадрів. 


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Суворова 1, к. 349, 445а.
Телефон:
+38 (044) 280-52-65

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО