logo

bogachevska-i-vБогачевська Ірина Вікторівна — завідувач кафедри філософії та педагогіки, доктор філософських наук, професор.

 

 

 

 

Кафедра заснована у листопаді 1944 року.

Як самостійний підрозділ, кафедра філософії та педагогіки функціонує з листопада 1964 року, хоча початки її діяльності сягають часів заснування Київського автомобільно-дорожнього інституту (1944 рік). За півстоліття її історії, разом із структурними реорганізаціями Університету, неодноразово змінювалися і сама назва кафедри, і її викладацький склад, і перелік навчальних дисциплін, і напрямки роботи. Та завжди колектив кафедри складали люди високоерудовані, енергійні, творчі, талановиті, котрі віддавали роки і десятиліття свого життя науковій діяльності, підвищенню викладацької майстерності, вихованню студентської молоді.

filosof

Викладачі кафедри:

Богачевська Ірина Вікторівна – доктор філософських наук, професор; авторка і співавторка понад 90 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – філософія релігії, лінгвістичне релігієзнавство, семіотика культури, теорія комунікації, герменевтика.

Арістова Алла Вадимівна – доктор філософських наук, професор; авторка і співавторка понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – соціологія та конфліктологія релігії, соціорелігійні процеси, міжрелігійні відносини в сучасному світі.

Синяков Сергій Васильович – професор кафедри, доктор філософських наук, професор, автор і співавтор понад 80 наукових праць. Сфера наукових інтересів – логіка та методологія науки, філософія господарства та управління.

Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна – професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – педагогіка вищої школи, проблеми фундаменталізації професійно-технічної освіти.

Балагура Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Сфера наукових інтересів – філософія освіти, історія і теорія педагогіки.

Волобуєва Світлана Валентинівна – доцент кафедри. Сфера наукових інтересів – науково-прикладна та практична психологія.

Доброносова Юлія Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Сфера наукових інтересів – філософія мистецтва, сучасна філософія.

Лавринович Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук. Сфера наукових інтересів – теорія держави і права, політична психологія, правологія релігії.

Ліпіч Людмила Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Сфера наукових інтересів – соціологія освіти, соціологія особистості.

Старовойт Світлана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – професійне навчання і професійна освіта та напрями їх розвитку в сучасних умовах.

Ципко Вікторія Віталіївна – професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – теорія та методика викладання суспільствознавчих дисциплін.

Алєксєєва Катерина Іванівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук. Сфера наукових інтересів – естетика, філософія культури.

Юрченко Едуард Анатолійович – доцент кафедри, кандидат філософських наук. Сфера наукових інтересів – філософія традиціоналізму і посттрадиціоналізму, постнекласична філософія.

Рибакова Лариса Михайлівна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – історія вітчизняної філософської думки.

Уреньова Світлана Дмитрівна – старший викладач кафедри. Сфера наукових інтересів – політична теорія, політична психологія.

Клименко Марина Миколаївна – асистент кафедри, кандидат педагогічних наук. Сфера наукових інтересів – педагогічна психологія.

Середіна Інна Анатоліївна – завідувач навчальною лабораторією.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. Арістова А. В. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси. – К. : Інтерсервіс, 2017. – 182 с.
  2. Функціональність релігії : український контекст [монографія] / за ред. проф. А. Колодного, Л. Филипович. – К.: УАР, 2017. – 339 с. (Арістова А.В., у співавторстві).
  3. Доброносова Ю. Д., Арістова А.В. Філософія мистецтв дизайну: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, здобувачів ступеню магістра зі спеціальності 022 «Дизайн». – К. : НТУ, 2017. – 100 с.
  4. Доброносова Ю. Д. Етика: Навчальний посібник для студ. вищих техн. навч. закладів (для напрямів підготовки «Правознавство», «Дизайн», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Професійна освіта (транспорт)»). – К.: НТУ, 2015. – 156 с.
  5. СтарІнноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Х. Ш. Бахтіярова; наук. ред. А. В. Арістова; упорядн. словника С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 170 с. (11,5 д.а.)
  6. Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; за науковою редакцією проф. А. В. Арістової; упорядн. словника доц. С. В. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 186 с. (13,5 д.а.)
  7. Юрченко Е. А.Етичні засади державної влади та державного управління в країнах Стародавнього Сходу: загальні риси  // Державне управління в країнах Стародавнього Сходу / В. В. Омельчук (керівник авт.. колективу, вступ), [автор передмови Ю. С. Шемшученко] : Навчальний посібник. – К. : «МП Леся», 2015. – С.65-92 (Серія: Світові традиції державного управління. – Вип.ІІ). (з грифом МОН)

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • філософські виміри освіти і сучасні технології освітньої діяльності;
  • фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору;
  • соціокультурні й психолого-педагогічні чинники формування особистості: український контекст

Підготовка наукових кадрів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка 1, к. 349, 445а.

Телефон: +38 (044) 280-52-65

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО